System ubezpieczeń społecznych

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-SUS-ask
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceSystem ubezpieczeń społecznych
Wymagania wstępneumiejętność posługiwania się tekstami prawnymi, umiejętność wyszukiwania orzeczeń sądów
Opis ćwiczeńWprowadznie do przedmiotu. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego. Definicja wypadku przy pracy (analiza przeslanek; zdarzenie nagłe, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, skutek-uraz lub śmierć). Zakres świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Skutki w zakresie zdolności do pracy (czasowa i trwała niezdolność). Uregulowanie prawne choroby zawodowej (definicja legalna, wykaz chorób zawodowych, rozpoznanie, stwierdzenie choroby zawodowej). Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy. Utrata prawa do świadczeń. Składka na ubezpieczenie "wypadkowe."Świadczenia chorobowe (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy).
Opis wykładówSystem ubezpieczeń społecznych-zasady, funkcje i sposób regulacji prawnej. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu i obowiązek opłacania składki. Nabycie prawa do emerytury, praktyczne przeliczanie. Trzy filary prawa do emerytury według nowego systemu. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Prawo do reny rodzinnej. Zasiłki i dodatki do emerytur i rent.
Cel kształceniaWprowadzenie w tematykę systemu ubezpieczeń społecznych, problematykę wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ubezpieczeń chorobowych.Zaznajomienie z tematyką prawa ubezpieczeń społecznych w szczególności z aspektami prawnymi emerytur oraz rent w systemie prawnym.
Literatura podstawowaI.Jędrasik-Jankowska, 2009r., "Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego", wyd. LexisNexis, 2) J.Jończyk, 2006r., "Prawo zabezpieczenia społecznego", wyd. Zakamycze.
Literatura uzupełniająca
Uwagi