Zarządzanie zasobami ludzkimi

Management of human resources

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-ZZL-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceekonomia, podstawy organizacji i zarządzania
Wymagania wstępneznajomość podstaw wiedzy z teorii zarządzania i kierowania a w tym wiedzy o potrzebach zachowaniach społecznych człowieka
Opis ćwiczeń1. Rola i zadania funkcji personalnej w organizacji. Podstawowe pojęcia i definicje 2. Planowanie, rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy - case study 3. Podejmowanie decyzji kierowniczych z uwzględnieniem stopni partycypacji pracowników - case study 4. Opis stanowiska pracy, konstruowanie profilu kandydata na wybrane stanowisko pracy - case study 5. Style kierowania, motywowanie i wynagradzanie - case study 6. Kształtowanie relacji społecznych w organizacji - case study 7. Schematy organizacyjne, projektowanie struktury organizacyjnej - case study 8. Formułowanie polityki personalnej dla wybranych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi - case st...
Opis wykładów1. Istota, funkcje i modele zarządzania zasobami ludzkimi, 2. Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi, 3. Badanie i wartościowanie pracy, 4. Planowanie zasobów ludzkich, 5. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy, 6. Style kierowania, 7. Teorie motywowania, 8. Ocena i wynagradzanie pracowników 9. Szkolenia i kontrola...
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem tendencji występujących w otoczeniu współczesnych organizacji i wymogów stawianych w zarządzaniu i kierowaniu personelem. .
Literatura podstawowa1) W.Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu PL Wydawnictwo Fachowe Księgarnia Ekonomiczna, 2007 2) Z. Pawlak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext Warszawa, 2011 3) Z. Ściborek, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca1) M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Business Warszawa, 2011 2) A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE Warszawa, 2008
Uwagi-