Międzynarodowe standardy rachunkowości

International accounting standards

2020L

Kod przedmiotu2421S2-MSR-ask
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy rachunkowości, prawo podatkowe
Wymagania wstępneznajomość zasad rachunkowości oraz podstawowych sprawozdań finansowych
Opis ćwiczeńZałożenia koncepcyjne MSSF - użytkownicy sprawozdań finansowych, cechy jakościowe sprawozdań finansowych, zasady ujmowania pozycji sprawozdania finansowego. Aktywa operacyjne przedsiębiorstw - MSR 2 "Zapasy". Aktywa operacyjne przedsiębiorstw - MSR 16 "Rzeczowe aktywa trwałe". Rozrachunki według MSR/MSSF.
Opis wykładówPrzegląd standardów rachunkowości stosowanych w Unii Europejskiej. Struktura i zasady sporządzania sprawozdania z sytuacji finansowej. Wycena i prezentacja przychodów według MSR/MSSF. Wycena i prezentacja zapasów zgodnie z MSR 2. Inwestycje finansowe w ujęciu MSR/MSSF. Wycena i prezentacja rzeczowych aktywów trwałych według MSR/MSSF.
Cel kształceniaprzedstawienie zagadnień dotyczących koncepcji rachunkowości na świecie oraz zasad sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych w oparciu o międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości, jak również zapoznanie studentów z zasadami ujmowania, wyceny i prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, sporządzonego wg MSR/MSSF
Literatura podstawowa1) Buk H. (red.) , Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, CeDeWu, 2018 2) Messner Z. (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Literatura uzupełniająca1) A. Hołda , wyd. C.H. Beck, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej , 2013r., tom
UwagiBrak