Podstawy rachunkowości

Accounting basics

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-PRACH-ask
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawo finansowe, prawo podatkowe
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńOperacje gospodarcze i ich udokumentowanie. Ogólna charakterystyka ksiąg rachunkowych. Zasady ewidencji środków pieniężnych i aktywów finansowych. Klasyfikacja kosztów według rodzaju i ich ewidencja.
Opis wykładówOmówienie istoty i struktury systemu rachunkowości. Regulacje prawne w rachunkowości. Podstawowe zasady i funkcje i zasady rachunkowości. Podstawowe definicje rachunkowości. Zasady identyfikacji składników majątku i kapitału i elementów kosztów i przychodów.
Cel kształceniaOmówienie istoty, struktury oraz cech systemu rachunkowości. Student zostaje zapoznany, na poziomie podstawowym z celami, funkcjami i zasadami rachunkowości oraz podstawowymi definicjami rachunkowości. Ponadto studenci poznają podstawowe zasady sporządzania bilansu i ustalania wyniku finansowego, ewidencji aktywów, pasywów, kosztów, przychodów oraz umiejętności ustalania wyniku finansowego w podmiotach gospodarczych. Nabycie przez studenta umiejętności w zakresie prawidłowej klasyfikacji operacji gospodarczych a także zasad ewidencji składników majątku i kapitału. Umiejętność identyfikacji poszczególnych składników majątku i kapitału. Przyswojenie i umiejętność zastosowania podstawowych definicji z zakresu rachunkowości. Potrafi opisać pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz przedstawić w sposób ogólny pozostałe sprawozdania finansowe. Uzyskanie świadomości nabycia umiejętności w zakresie prawidłowej klasyfikacji operacji gospodarczych a także zasad ewidencji składników majątku i kapitału. Pozyskanie umiejętności analizowania i rozumienia zawartości zestawienia obrotów i sald oraz świadomości w zakresie ograniczeń tego zestawienia.
Literatura podstawowa1) Edward Nowak , Rachunkowość kurs podstawowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2016
Literatura uzupełniająca1) Helena Poetschke, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Podstawy rachunkowości , 2015 r., tom
UwagiBrak