Architektura wodna w krajobrazie

Aquatic architecture in the landscape

2018L

Kod przedmiotu2022S1-ARCWOWK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzającehydrologia, inzynieria krajobrazu
Wymagania wstępneumiejętnośc przeliczania skali i czytania map, wskazana znajomość technik grafiki komputerowej.
Opis ćwiczeńOperat hydrologiczny i jego elementy. Wyznaczanie przepływów charakterystycznych w zlewniach niekontrolowanych. Prawdopodobieństwo wystąpienia przepływów maksymalnych. Wyznaczanie przepływów charakterystycznych w profilach niekontrolowanych. Regulacja stosunków wodnych w dolinie rzecznej: lokalizacja stopni wodnych, budowli piętrzących i zbiorników retencyjnych. Lokalizacja budowli piętrzącej - jazu. Projektowanie budowli piętrzącej – jazu. Elementy budowy jazu. Założenia projektowe. Wymiarowanie budowli piętrzącej. Analiza cech morfometrycznych zbiorników retencyjnych, ocena ich pojemności. Możliwości zagospodarowania strefy przybrzeżnej zbiornika w aspekcie kształtowania krajobrazu.
Opis wykładówHydrotechniczne możliwości zagospodarowania krajobrazu. Przegląd urządzeń hydrotechnicznych i budowli wodnych oraz zasady ich lokalizacji w krajobrazie. Środki ochrony przed powodzią. Znaczenie systemów rzecznych w krajobrazie, metody kształtowania biegu rzeki: regulacja techniczna i biologiczna. Sposoby zagospodarowania dolin rzecznych. Funkcje zbiorników wodnych w krajobrazie. Oddziaływanie zbiorników wodnych na środowisko. Rodzaje retencji wodnej. Rodzaje i przeznaczenie zbiorników retencyjnych. Sterowanie retencją wodną w krajobrazie otwartym i ogrodzie. Metody regulacji stosunków wodnych w krajobrazie. Gospodarka wodą podczas powodzi. Systemy odwodnień i nawodnień. Gospodarowanie wodą w zbiorniku: metody oceny pojemności zbiornika, sposoby gospodarowania wodą w warunkach normalnych i deficytowych. Zasady korzystania z zasobów wodnych w kształtowaniu krajobrazu. Prawo wodne i pokrewne akty prawne.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z kształtowaniem i sterowaniem zasobami wodnymi na danym obszarze oraz uwarunkowaniami lokalizacji i funkcjonowania budowli hydrotechnicznych. Na podstawie teorii prezentowanej na wykładach i wytycznych udostępnionych podczas ćwiczeń, student realizuje projekt budowli piętrzącej wodę poprzedzony operatem hydrologicznym. Całość ukierunkowana jest na zaprojektowanie budowli wodnej w krajobrazie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, estetyki i ekologii.
Literatura podstawowa1) Byczkowski B, "Hydrologia", wyd. SGGW, 1996 2) Brookes J., "Projektowanie ogrodów", wyd. Wiedza i Życie, 2004 3) Ciepielowski A., "Podstawy gospodarowania wodą", wyd. SGGW, 1998 4) Mikulski Z., "Gospodarka wodna", Wyd. PWN, 1998 5) Ciepielowski A., "Metodyka zagospodarowania zasobów wodnych w małych zlewniach rzecznych", wyd. SGGW, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi