Biologia roślin

Biology of plants

2017Z

Kod przedmiotu2022S1-BIOLOROS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak wskazań
Wymagania wstępnezakłada się wiedzę z biologii na poziomie gimnazjum lub profilu podstawowego liceum
Opis ćwiczeńZapoznanie z budową i działaniem mikroskopu. Budowa komórki roślinnej. Plazmoliza i znaczenie zjawisk osmotycznych. Rozdział barwników fotosyntetycznych. Główne etapy, miejsce i znaczenie fotosyntezy, oddychania wewnątrzkomórkowego, wymiany gazowej, w tym transpiracji. Sposoby odżywiania roślin. Materiały zapasowe roślin. Charakterystyka wybranych tkanek stałych. Budowa i funkcje typowych organów wegetatywnych roślin zielnych oraz zdrewniałych. Budowa wtórna łodygi i korzenia i jej znaczenie dla życia roślin drzewiastych. Budowa i funkcje kwiatów roślin nago- i okrytonasiennych. Klasyfikacja, charakterystyka i przegląd kwiatostanów. Budowa ziaren pyłku oraz nasion. Klasyfikacja, charakterystyka i przegląd typów owoców. Przykłady rozsiewania owoców i nasion. Charakterystyka roślin z podgromady okrytonasiennych - wybrane rodziny z klasy dwuliściennych i jednoliściennych. Zapoznanie z cechami diagnostycznymi i kluczami do oznaczania roślin; przykładowe oznaczanie roślin.
Opis wykładówBudowa i funkcje struktur komórki roślinnej, zwłaszcza plastydów, wakuoli, ściany komórkowej. Klasyfikacja tkanek roślinnych. Działanie i znaczenie wybranych merystemów i tkanek stałych. Stereom – układ wzmacniający rośliny. Typy wiązek przewodzących i mechanizmy transportu. Wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju i wzrostu roślin i Zróżnicowanie trwałość pędów i formy życiowe roślin . Wybrane modyfikacje funkcjonalne organów. Symbiozy korzeniowe. Przystosowania roślin do życia w różnych warunkach środowiska – grupy ekologiczne. Rozmnażanie wegetatywne, przez zarodniki i generatywne u roślin. Przemiana pokoleń. Cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych. Biologia zapylania. Powstawanie, budowa i funkcje nasion i owoców. Znaczenie i sposoby rozprzestrzeniania diaspor wegetatywnych i generatywnych. Podstawy systematyki. Charakterystyka i przegląd roślin nagonasiennych. Porównanie podgromad: nagonasiennych i okrytonasiennych. Charakterystyka głównych grup okrytonasiennych - porównanie przedstawicieli klas jedno- i dwuliściennych. Charakterystyki wybranych rodzin roślin okrytonasiennych.
Cel kształceniaPoznanie biologii roślin nasiennych w stopniu pozwalającym na ich świadome wykorzystywanie jako elementów w projektach architektury krajobrazu. Nabycie wiedzy o życiu i wymaganiach roślin, poprzez poznanie budowy morfologicznej i anatomicznej organów wegetatywnych i generatywnych, w powiązaniu z ich funkcjami i procesami fizjologicznymi. Poznanie procesów związanych z rozmnażaniem i rozprzestrzenianiem się roślin. Umiejętność wskazania przystosowań roślin do różnych warunków środowiska. Poznanie podstaw systematyki i nomenklatury roślin. Poznanie cech i przedstawicieli roślin nagonasiennych i wybranych grup roślin okrytonasiennych. Poznanie zasad posługiwania się kluczami do oznaczania roślin nasiennych. Poznanie struktur morfologicznych roślin zielnych i zdrewniałych, umożliwiających identyfikację gatunków roślin wybieranych do projektów zieleni lub podczas rozpoznawania zbiorowisk roślinnych oraz inwentaryzacji szaty roślinnej, poprzedzających prace projektowe.
Literatura podstawowa1) Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J. 1995. Botanika. Wyd. 2. Wydaw. BRASIKA, Szczecin, s.538; 2) Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B. (pod red. B. Polakowskiego). 1995. Botanika. Wyd. 3. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, s.713; 3) Szweykowska A., Szweykowski J. 2010. Botanika. T. I. Morfologia. Wyd. 11 (dodruk). Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, s. 334; 4) Lewak S, Kopcewicz J. (red.) 2009. Fizjologia roślin - wprowadzenie. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, s.806.
Literatura uzupełniająca1) Czerwiński W., Fizjologia roślin,, t. , PWN, Warszawa, 1976, s. s. 605 2) Kopcewicz J., Podstawy biologii roślin, t. , Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 2012, s. s. 361 3) Mowszowicz J., Pospolite rośliny naczyniowe Polski. Wyd. 7, t. , PWN, Warszawa, 11986, s. s. 680 4) Rutkowski L., Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, t. , Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 2004, s. s. 814
UwagiPracownia mikroskopowa - małe grupy, do 20 osób.