Choroby i szkodniki drzew i krzewów ozdobnych

Diseases and pests of ornamental trees and bushes

2019Z

Kod przedmiotu2022S1-CHSZD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebiologia
Wymagania wstępneznajomość fizjologii roślin ozdobnych
Opis ćwiczeńDiagnostyka i opis czynników nieinfekcyjnych wywołujących choroby roślin ozdobnych. Rozpoznawanie czynników infekcyjnych chorób roślin ozdobnych w tym bakterii, wirusów, organizmów grzybopodobnych oraz grzybów. Epidemiologia występowania patogenów roślin ozdobnych, diagnostyka objawów chorób roślin ozdobnych. Diagnostyka gatunków szkodliwych i charakterystyka powodowanych przez nie uszkodzeń w wybranych zespołach florystycznych. Szkodliwość ważniejszych gatunków oraz ich wpływ na estetykę roślin. Ocena uszkodzeń powodowanych przez szkodniki z uwzględnieniem części uszkadzanych roślin oraz typu aparatu gębowego szkodnika. Opracowanie projektu programu ochrony roślin w dostosowaniu do form użytkowania kompozycji roślinnej oraz obowiązującego ustawodawstwa.
Opis wykładówSymptomatologia, typy objawów chorobowych. Metody diagnostyczne stosowane w identyfikacji sprawców chorób roślin ozdobnych. Charakterystyka nieinfekcyjnych czynników chorobotwórczych. Objawy chorób nieinfekcyjnych. Charakterystyka wirusów, wiroidów, bakterii, grzybów, pierwotniaków gromady Plasmodiophoromycota oraz rzędu Peronosporales patogenicznych dla roślin. Przebieg infekcyjnego procesu chorobowego. Odporność roślin na choroby. Epidemiologia chorób roślin. Struktura zgrupowań szkodników w środowiskach naturalnych i zurbanizowanych. Prawidłowości występowania szkodników w skali krajobrazu. Szkodniki roślin i ich funkcja w krajobrazie. Specyfika i zasady zwalczania szkodników w warunkach krajobrazu otwartego i zurbanizowanego. Organizmy drapieżne, pasożytnicze i parazytoidy w strukturze krajobrazu. Cechy diagnostyczne ważniejszych fitofagów. Metody ochrony roślin ozdobnych przed chorobami i szkodnikami. Podstawowe zasady stosowania środków ochron.
Cel kształceniaStudent identyfikuje sprawców i diagnozuje choroby i szkodniki roślin ozdobnych oraz projektuje ochronę roślin w kompozycjach ogrodowych, parkowych i innych
Literatura podstawowa1) Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia, t. I, II, PWRiL Poznań, 2010 2) Marcinkowska J., Oznaczanie rodzajów ważnych organizmów fitopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodiophorida), t. I, SGGW Warszawa, 2010 3) Meudec G., Prat J.J., Retournard D., , Choroby i szkodniki drzew i krzewów, t. I, II, Delta Warszawa, 2005 4) Mańka K., Fitopatologia leśna, PWRiL , 1998 5) Stelzer G., Choroby i szkodniki roślin ozdobnych w ogrodzie, t. I, Multico arszawa, 1993
Literatura uzupełniająca1) , , , 2) , , ,
Uwagi