Dendrologia

Dendrology

2017L

Kod przedmiotu2022S1-DEND
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBiologia roślin
Wymagania wstępneZnajomość morfologi pędu roślin drzewiastych.
Opis ćwiczeńOznaczanie i rozpoznawanie wybranych gatunków drzewiastych w stanie ulistnionym i bezlistnym. Rozpoznawanie owoców i szyszek wybranych gatunków roślin drzewiastych. Praktyczne wykonywanie pomiarów dendrometrycznych. Wykonanie zielnika z wskazanych gatunków drzewiastych.
Opis wykładówSystematyka roślin drzewiastych. Charakterystyka taksonów niższych od gatunku. Formy wzrostu roślin drzewiastych. Morfologia pędów, systemów korzeniowych, pąków i liści. Anatomia drewna gatunków iglastych i liściastych. Anatomia i rola drewna reakcyjnego u gatunków iglastych oraz liściastych. Martwica korkowa i jej rola u gatunków drzewiastych. Biogeografia i ekologia rodzimych gatunków dendroflory ze szczególnym uwzględnieniem przewodnich drzew lasotwórczych. Teoretyczne podstawy pomiaru różnych parametrów drzew oraz charakterystyka sprzętu dendrometrycznego. Podstawy dendrochronologii. Metodyka oceny biologicznej struktury drzewostanów i jej zastosowanie praktyczne. Zasady oznaczania gatunków drzewiastych w stanie ulistnionym i bezlistnym. Przegląd rodzimych i najważniejszych aklimatyzowanych roślin drzewiastych
Cel kształceniaPoznanie specyficznych dla gatunków drzewiastych cech ich budowy morfologicznej i anatomicznej. Opanowanie umiejętności oznaczania i rozpoznawania drzew i krzewów w stanie ulistnionym oraz bezlistnym. Poznanie różnorodności gatunkowej, ekologii i geograficznego rozmieszczenia rodzimych roślin drzewiastych. Zapoznanie się ze sprzętem dendrometrycznym i przyswojenie praktycznych umiejętności ich zastosowania.
Literatura podstawowa1) Seneta Włodzimierz, Dolatowski Jakub, Dendrologia, PWN, 2003 2) Rostański Krzysztof, Rostański Krzysztof Marek, Drzewa i krzewy, Wydawnictwo Kubajak, 2003 3) Bugała Władysław, Drzewa i krzewy, PWRiL, 2000 4) Seneta Włodzimierz, Drzewa i krzewy iglaste, PWN, 1981
Literatura uzupełniająca
Uwagi