Dokumentacja i nadzór budowlany

Construction supervision and documentation

2020Z

Kod przedmiotu2022S1-DOKINB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzająceinżynieria środowiskowa, kosztorysowanie
Wymagania wstępnenie wymagane
Opis ćwiczeńZasady przygotowania wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych związanych z budową ze szczególnym uwzględnieniem obiektów architektury krajobrazu. Opracowanie dla typowych inwestycji związanych z architekturą krajobrazu wniosków o wydanie: warunków zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zaleceń konserwatorskich, pozwolenia wodno prawnego, pozwolenia na budowę, decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót. Procedury związane z zamówieniami publicznymi. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Opis wykładówPrzepisy i unormowania w procesie inwestycyjnym i budowlanym. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie budowlanym. Organy administracji architektoniczno-budowlanej, nadzór budowlany, organy nadzoru budowlanego. Decyzje administracyjne, zasady postępowania administracyjnego. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót: ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, projekt budowlany - zasady sporządzania, uzgodnienia projektów budowlanych, pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót. Dokumenty związane z budową i oddawaniem do użytku obiektów budowlanych - zasady prowadzenia dziennika budowy i księgi odbioru robót, zawiadomienie o zakończeniu budowy/pozwolenie na użytkowanie. Obowiązkowa kontrola na budowie.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zasadami sporządzania i prowadzenia dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym w architekturze krajobrazu oraz ze specyfiką prowadzenia nadzoru budowlanego. Nabycie praktycznych umiejętności występowania do właściwych organów o wydanie decyzji administracyjnych oraz o uzgodnienia dokumentacji projektowej.
Literatura podstawowa1) Serafin S., Zagadnienia techniczne w prawie budowlanym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2005 2) Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2004 3) Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A., Zarządzanie w budownictwie – organizacje, procesy, metody, Wyd. PL, Lublin, 2003 4) Werner W.A., Proces inwestycyjny dla architektów, Wyd. OWP, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi