Ekologia

Ecology

2017L

Kod przedmiotu2022S1-EKOLO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceBiologia roślin, Hydrologia, Gleboznawstwo, Dendrologia
Wymagania wstępnewiedza i umiejetności na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńPopulacja i jej podstawowe cechy (liczebność, zagęszczenie, rozmieszczenie, rozrodczość, śmiertelność). Struktura populacji. Cykle populacyjne, demografia populacji, strategie życia organizmów. Stosunki socjalne w populacji. Interakcje między populacjami (neutralizm, amensalizm, konkurencja, drapieżnictwo, mutualizm, komensalizm, protokooperacja). Biocenoza i jej charakterystyka. Rodzaje biocenoz. Łańcuchy pokarmowe i sieci zależności pokarmowych. Piramidy liczebności, biomas i energii. Ekosystem – elementy składowe i funkcjonowanie. Przepływ energii i krążenie materii w ekosystemie. Produkcja pierwotna i wtórna w ekosystemie. Wydajności ekologiczne. Obiegi pierwiastków w przyrodzie. Pojęcie równowagi w ekosystemie i czynniki ją zakłócające. Podziały ekosystemów.
Opis wykładówEkologia, podstawowe pojęcia i ich treść. Zakres badań ekologii i jej powiązanie z innymi naukami przyrodniczymi. Poziomy organizacji życia. Czynniki środowiska i ich wpływ na funkcjonowanie organizmów. Kompleksowość czynników. Tolerancja organizmów na różne czynniki środowiska i prawa ją opisujące. Adaptacje (fizjologiczne, morfologiczne, behawioralne). Nisza ekologiczna. Allelopiatia i jej znaczenie w przyrodzie. Metapopulacja. Wyspy i korytarze ekologiczne. Sukcesja ekologiczna, stadia sukcesji, pojęcie klimaksu. Eksploatacja populacji.Różnorodność biologiczna i jej wpływ na funkcjonowanie ekosystemów.
Cel kształceniaPoznanie zasad funkcjonowania przyrody na wszystkich poziomach organizacji życia oraz czynników wpływających na stabilność układów ekologicznych.
Literatura podstawowa1) Weiner J., 2003r., "Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej", wyd. PWN Warszawa, 5-609, 2) Banaszak J., Wiśniewski H., 2005r., "Podstawy ekologii", wyd. Wyd. WSP Bydgoszcz, 9-587, 3) Mackenze A., Ball A.S., 2000r., "Krótkie wykłady Ekologia", wyd. PWN Warszawa, s.1-397, 4) Krebs C.J., 2011r., "Ekologia", wyd. PWN Warszawa, s.5-648, 5) Jastrzębska M., Wanic M., Kostrzewska M.K., 2010 r., "Ekologia. Zeszyt do ćwiczeń", wyd. UWM Olsztyn, .3-80.
Literatura uzupełniająca1) Falińska K., Ekologia roślin, t. , PWN, 1997, s. 5-`453
Uwagi