Fizjografia

Fizjography

2017Z

Kod przedmiotu2022S1-FIZJO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzająceMatura z geografii
Wymagania wstępneWiedza i umiejętności z geografii na poziomie matury.
Opis ćwiczeńMakroskopowe rozpoznawanie głównych minerałów skałotwórczych oraz skał magmowych i metamorficznych. Rozpoznawanie skał osadowych klastycznych i form terenu genezy glacjalnej, fluwioglacjalnej, eolicznej, fluwialnej, deluwialnej i zastoiskowej. Makroskopowe rozpoznawanie skał osadowych organogenicznych i chemicznych. Rozpoznawanie wybranych skał i form terenu w krajobrazie młodoglacjalnym (zajęcia terenowe). Sposoby przedstawiania zjawisk na mapach. Wykonanie przekrojów hipsometrycznych i obliczenie spadków terenu na podstawie mapy topograficznej. Określanie genezy, wieku i miąższości utworów plejstoceńskich i holoceńskich na podstawie mapy geologicznej. Zapoznanie się z treścią i interpretacja map geośrodowiskowych i sozologicznych. Analiza zdjęć lotniczych. Określanie współrzędnych, odległości i powierzchni przy użyciu oprogramowania SIP. Zasady i etapy opracowań ekofizjograficznych.
Opis wykładówDefinicja i obszar badań fizjografii. Cykl skałotwórczy litosfery. Rzeźbotwórcza działalność procesów endogenicznych; plutonizm, wulkanizm, diastrofizm. Rzeźbotwórcza działalność procesów egzogenicznych: fluwialnych, eolicznych, glacjalnych, fluwioglacjalnych, krasowych i ruchów masowych. Geneza i znaczenie mokradeł w krajobrazie. Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu. Budowa geologiczna Polski. Podział Polski na jednostki fizycznogeograficzne. Typy naturalnego krajobrazu Polski. Odwzorowania kartograficzne i układy współrzędnych. Źródła informacji o krajobrazie: mapy (topograficzne, tematyczne), zdjęcia lotnicze, obrazy satelitarne. Systemy informacji przestrzennej. Zasady sporządzania opracowań ekofizjograficznych.
Cel kształceniaZapoznanie się z naturalnymi i antropogenicznymi procesami kształtującymi powierzchnię Ziemi. Wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji przyrodniczej.
Literatura podstawowa1) Ciłkosz A., Misztalski J., Olędzki J., 1999r., "Interpretacja zdjęć lotniczych", wyd. Wyd. Nauk. PWN Warszawa, s.458, 2) Kondracki J. , 2009r., "Geografia regionalna Polski", wyd. Wyd. Nauk. PWN Warszawa, s.441, 3) Migoń P., 2009r., "Geomorfologia", wyd. Wyd. Nauk. PWN Warszawa, s.461, 4) Mizerski W., 2010r., "Geologia dynamiczna", wyd. Wyd. Nauk. PWN Warszawa, s.367, 5) Ostaszewska K., 2002r., "Geografia krajobrazu", wyd. Wyd. Nauk. PWN Warszawa, s.277, 6) Piaścik H. (red.), 2005r., "Podstawy geologii i geomorfologii", wyd. Wyd. UWM Olsztyn, s.112, 7) Richling A., Solon J., 2002r., "Ekologia krajobrazu", wyd. Wyd. Nauk. PWN Warszawa, s.319, 8) Szponar A., 2003r., "Fizjografia urbanistyczna", wyd. Wyd. Nauk. PWN Warszawa, s.258.
Literatura uzupełniająca
Uwagi