Geometria wykreślna

Geometry

2017Z

Kod przedmiotu2022S1-GEOMEWYK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającegeometria
Wymagania wstępneznajomość podstaw geometrii euklidesowej
Opis ćwiczeńPowtórzenie podstawowych definicji i twierdzeń z planimetrii i stereometrii. Podstawy rzutów Monge’a. Rzuty elementów podstawowych na dwie rzutnie. Rozwiązywanie zadań związanych z elementami przynależnymi i wspólnymi, równoległymi i prostopadłymi. Rzutnia boczna i jej zastosowanie. Transformacja układu odniesienia i kreślenie rzeczywistych wielkości figur płaskich. Rzuty i konstrukcje wielościanów. Rozwiązywanie dachów. Różne rzuty aksonometryczne i ich zastosowania do wizualizacji brył przestrzennych, aksonometria kawaleryjska budynku jednorodzinnego. Rzut środkowy - rzut prostej i płaszczyzny, elementy równoległe i prostopadłe – zadania. Wykorzystanie konstrukcji miarowych (kład i punkt mierzenia) w kreśleniu figur płaskich i brył przestrzennych (perspektywa jedno-, dwu i trój-zbieżna).
Opis wykładównie ma wykładów
Cel kształceniaZrozumienie istoty różnych rzutów i ich zastosowań. Zdobycie umiejętności kreślenia podstawowych figur płaskich i przestrzennych w różnych rzutach oraz wykształcenie rozumienia rysunków dokumentacyjnych.
Literatura podstawowa1) Grochowski Bogusław, Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, PWN, 2006 2) Korynek A., Mroczkowski J., Romaszkiewicz-Białas T., Geometria wykreślna. Wybrane zagadnienia dla architektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca1) Otto, E., F., Podręcznik geometrii wykreślnej, PWN, 1975
Uwagi