Historia sztuki

History of art

2017Z

Kod przedmiotu2022S1-HISTSZT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość epok literackich
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPrzedstawienie kluczowych zagadnień z zakresu historii sztuki europejskiej (architektura i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu, romanizm, gotyk, renesans, manieryzm, barok, rokoko, romantyzm, realizm, akademizm, impresjonizm i postimpresjonizm, architektura i rzeźba XIX w., secesja- Warsztaty Wiedeńskie, Bauhaus i wzornictwo przemysłowe, trendy w malarstwie XX w, instalacje, land art)
Cel kształceniaCelem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnień z historii sztuki europejskiej od starożytności do XXI wieku. Student powinien posiąść umiejętność przekrojowego myślenia o sztuce oraz potrafić opisywać i analizować dzieła sztuki
Literatura podstawowa1) K.Piwocki, 1977r., "Dzieje sztuki w zarysie.", wyd. Arkady, t.I-III, s.-, 2) M.Rzepińska, 1997r., "Siedem wieków malarstwa europejskiego.", Arkady.
Literatura uzupełniająca
Uwagi