Historia sztuki

History of art

2017Z

Kod przedmiotu2022S1-HISTSZT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość epok literackich
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPrzedstawienie kluczowych zagadnień z zakresu historii sztuki europejskiej (architektura i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu, romanizm, gotyk, renesans, manieryzm, barok, rokoko, romantyzm, realizm, akademizm, impresjonizm i postimpresjonizm, architektura i rzeźba XIX w., secesja- Warsztaty Wiedeńskie, Bauhaus i wzornictwo przemysłowe, trendy w malarstwie XX w, instalacje, land art)
Cel kształceniaCelem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnień z historii sztuki europejskiej od starożytności do XXI wieku. Student powinien posiąść umiejętność przekrojowego myślenia o sztuce oraz potrafić opisywać i analizować dzieła sztuki
Literatura podstawowa1) M.Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Arkady, 1977 2) K. Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t. I i II, Arkady, 1977
Literatura uzupełniająca1) G. Fahr-Becker, Secesja, Konemann, 1996
Uwagi