Historia sztuki ogrodowej

History of gardens art

2019Z

Kod przedmiotu2022S1-HISTSZTOG
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzającehistoria sztuki
Wymagania wstępneznajomosc histori
Opis ćwiczeńOgród perystylowy w stylizacji współczesnej. Koncepcja stylizowana na ogród kaligraficzny lub modernistyczny z uwzględnieniem detali odnoszących się do epoki. Kształtowanie ciągów komunikacyjnych , osi widokowych i punktów węzłowych. Projektowanie parterów ogrodowych. Stosowanie otwarć widokowych w zadanych projektach. Projektowanie małej architektury i elementów stylowych w odniesieniu do zadania ukierunkowanego na daną epokę
Opis wykładówUsystematyzowanie epok stylowych w odniesieniu do sztuki europejskiej. Charakterystyka wpływu stylów na przemiany w urbanistyce, architekturze i krajobrazie projektowanym. Oddziaływanie sztuki starożytnej na kierunki rozwoju urbanistyki, architektury i sztuki ogrodowej Europy. Elementy sztuki islamu w przestrzeni średniowiecznego ogrodu. Przemiany krajobrazu w nowożytnej Europie. Miasto idealne. Ogrodytarasowe Włoch w porównaniu do stylu francuskiego. Ogrody zamkowe i dworskie w Polsce. Geneza sztuki barokowej i jej odniesieniaprzestrzenne. Ogród geometryczny. Rodzaje parterów ogrodowych. Nowe elementy architektury ogrodowej. Sztuka Klasycyzmu i Romantyzmu. Początki stylu swobodnego. Wpływ sztuki Chin i Japonii na kształtowanie zieleni. Budowle ogrodowe. Rewolucja przemysłowa i teorie higieny życia w mieście. Secesja i modernizm. Miasta ogrodowe, satelitarne. Style złożone i ogrody miejskie w XIX w. Przemiany w architekturze i urbanistyce XX w. Współczesne prądy w komponowaniu
Cel kształceniaRozpoznawanie elementów stylowych. Kształtowanie ogrodów w formie zamkniętej i otwartej. Zrozumienie ewolucji ogrodów architektonicznych i ich powiązania z architekturą. Powiązanie projektów Dalekiego Wschodu z rozwojem kompozycji swobodnej obiektów architektury krajobrazu w kulturze europejskiej i amerykańskiej.
Literatura podstawowa1) L.Majdecki, 2007r., "Historia ogrodów.", wyd. Warszawa, PWN, t.I, s.-, 2) L.Majdecki, 2007r., "Historia ogrodów.", wyd. Warszawa, PWN, t.II, s.-, 3) J.Bogdanowski, 2000r., "Polskie ogrody ozdobne", wyd. Warszawa, Arkady,
Literatura uzupełniająca
Uwagi