Historia sztuki ogrodowej

History of gardens art

2019Z

Kod przedmiotu2022S1-HISTSZTOG
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzającehistoria sztuki
Wymagania wstępneznajomosc histori
Opis ćwiczeńOgród perystylowy w stylizacji współczesnej. Koncepcja stylizowana na ogród kaligraficzny lub modernistyczny z uwzględnieniem detali odnoszących się do epoki. Kształtowanie ciągów komunikacyjnych , osi widokowych i punktów węzłowych. Projektowanie parterów ogrodowych. Stosowanie otwarć widokowych w zadanych projektach. Projektowanie małej architektury i elementów stylowych w odniesieniu do zadania ukierunkowanego na daną epokę
Opis wykładówUsystematyzowanie epok stylowych w odniesieniu do sztuki europejskiej. Charakterystyka wpływu stylów na przemiany w urbanistyce, architekturze i krajobrazie projektowanym. Oddziaływanie sztuki starożytnej na kierunki rozwoju urbanistyki, architektury i sztuki ogrodowej Europy. Elementy sztuki islamu w przestrzeni średniowiecznego ogrodu. Przemiany krajobrazu w nowożytnej Europie. Miasto idealne. Ogrodytarasowe Włoch w porównaniu do stylu francuskiego. Ogrody zamkowe i dworskie w Polsce. Geneza sztuki barokowej i jej odniesieniaprzestrzenne. Ogród geometryczny. Rodzaje parterów ogrodowych. Nowe elementy architektury ogrodowej. Sztuka Klasycyzmu i Romantyzmu. Początki stylu swobodnego. Wpływ sztuki Chin i Japonii na kształtowanie zieleni. Budowle ogrodowe. Rewolucja przemysłowa i teorie higieny życia w mieście. Secesja i modernizm. Miasta ogrodowe, satelitarne. Style złożone i ogrody miejskie w XIX w. Przemiany w architekturze i urbanistyce XX w. Współczesne prądy w komponowaniu
Cel kształceniaRozpoznawanie elementów stylowych. Kształtowanie ogrodów w formie zamkniętej i otwartej. Zrozumienie ewolucji ogrodów architektonicznych i ich powiązania z architekturą. Powiązanie projektów Dalekiego Wschodu z rozwojem kompozycji swobodnej obiektów architektury krajobrazu w kulturze europejskiej i amerykańskiej.
Literatura podstawowa1) L.Majdecki,, "Historia ogrodów." , t. t.I, s.-,, wyd. Warszawa, PWN, , 2007r. 2) L.Majdecki,, "Historia ogrodów.", , t. t.II, , wyd. Warszawa, PWN,, , 2007r., 3) J.Bogdanowski,, "Polskie ogrody ozdobne", , wyd. Warszawa, Arkady, , 2000r.,
Literatura uzupełniająca1) K.Piwocki, "Dzieje sztuki w zarysie.", , t. t.I-III,, wyd. Arkady,, 1977r.
Uwagi