Hydrologia

Hydrology

2017Z

Kod przedmiotu2022S1-HYDRO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńCharakterystyka zlewni hydrograficznej. Analiza ukształtowania terenu zlewni hydrograficznej. Kierunki spływu wody. Profil podłużny doliny rzecznej Wyznaczenie miejsc gromadzenia się wody. Wprowadzenie do ćwiczeń projektowych. Zasady tworzenia map. Charakterystyka sieci rzecznej. Metody pomiaru przepływu wód w korytach otwartych. Rozkład prędkości wody w korycie rzecznym. Metodyka wykonywania terenowych pomiarów hydrometrycznych. Analiza stanów wód oraz przepływów. Graficzna interpretacja danych pomiarowych. Miary odpływu ze zlewni. Bilans wodny zlewni rzecznej. Morfometria misy jeziora.
Opis wykładówKrajobrazotwórcza rola wody. Cykl hydrologiczny i zasoby wodne na świecie, w Europie i w Polsce. Przyczyny, skutki i metody zapobiegania deficytowi wodnemu. Podział i charakterystyka wód naturalnych występujących w przyrodzie. Wody podziemne: ich typy i charakterystyka. Metody oceny i ochrony zasobów wód podziemnych. Wody powierzchniowe płynące. Typologia i hierarchizacja cieków w krajobrazie. Charakterystyka biegów rzek, zmiany profilu podłużnego cieku, morfologia koryt rzecznych. Naturalne procesy zmian biegu rzek, starzenie się cieków. Przyczyny, typy i charakterystyka wezbrań powodziowych.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z procesami hydrologicznymi, czynnikami rządzącymi obiegiem wody w zlewni i wyznaczaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych.
Literatura podstawowa1) Pociask-Karteczka J., "Zlewnia. Właściwości i procesy", Wyd UJ, 2006 2) Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., "Hydrologia ogólna", Wyd. PWN, 1993 3) Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., "Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej,", Wyd. PWN, 2000 4) Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska M., "Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych", Wyd. PWN, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi