Inżynieria środowiskowa

Environmental engineering

2019L

Kod przedmiotu2022S1-INZYNSRO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceMatematyka, Zasady projektowania, Kosztorysowanie, Gospodarowanie wodą w krajobrazie
Wymagania wstępnepodstawy matematyki, umiejętność czytania mapy,
Opis ćwiczeńWymagania związane z wykonywaniem projektów technicznych. Oznaczenia graficzne na mapach do celów projektowych. Zasady wykonywania kosztorysów. Projekt sieci wodociągowej: obliczenia zapotrzebowania na wodę, ustalenie trasy projektowanej sieci wodociągowej, obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej. Metody odwodnienia budowli oraz typy drenaży. Zasady układania drenaży wewnętrznych na starej posadzce oraz po jej zerwaniu, dobór średnicy drenów. Głębokości oraz dopuszczalne spadki zakładanych drenów. Metody zabezpieczania rurociągów. Zasady wykreślania profilu podłużnego rurociągu. Wykonanie projektu odwodnienia budynku. Zasady funkcjonowania i projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Sposoby ułożenia drenażu rozsączającego. Wyliczanie ilości powstających ścieków w gospodarstwach domowych, określenie obciążenia hydraulicznego gruntu, dobór osadnika gnilnego oraz parametrów drenażu rozsączającego. Wykonanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.
Opis wykładówCele i zadania inżynierii środowiskowej. Podstawowe typy ziemnych budowli hydrotechnicznych, dróg, kolei, mostów, składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków oraz zakładów uzdatniania wody. Systemy zaopatrywania w wodę, uzbrojenie sieci i przewodów wodociągowych. Sposoby unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w małych jednostkach osadniczych. Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków. Rodzaje budowli i robót ziemnych, klasyfikacja gruntów, projektowanie robót ziemnych. Teoria konstrukcji nawierzchni drogowych. Typy i konstrukcje mostów drogowych. Infrastruktura kolejowa (droga kolejowa, nasypy, mosty, wiadukty, tunele, sygnalizacja, trakcje elektryczne). Oddziaływanie obiektów inżynieryjnych na środowisko.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z wiedzą dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych.
Literatura podstawowa1) Begemann W., Schiechtl H.M., , Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym , Arkady, 1999, s. 199 2) Żakowicz S., Hewelke P., , Podstawy inżynierii środowiska, SGGW, Warszawa, 2002, s. 141 3) Wiąckowski S.K. , Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska, S.K. Wiąckowski, Kielce, 2000
Literatura uzupełniająca1) ones A., Duck R., Reed R., Weyes J. , Nauki o środowisku. Ćwiczenia praktyczne, PWN, Warszawa,, 2002
Uwagi