Konserwacja i rewaloryzacja krajobrazu

Landscape conservation and revalorization

2019L

Kod przedmiotu2022S1-KONIRK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceHistoria sztuki.
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńKrajobraz kulturowy i formy jego prawnej ochrony (rejestr zabytków, pomnik historii, park kulturowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). Problemy, zasady i metody ochrony założeń rezydencjonalnych, ogrodów, parków i innych form zieleni komponowanej. Waloryzacja krajobrazu kulturowego. Ochrona konserwatorska krajobrazu kulturowego w planach zagospodarowania przestrzennego. Terminy i pojęcia z zakresu konserwacji i rewaloryzacji. Praca w zespołach nad analizą kompozycyjna oraz wartościowaniem krajobrazu oraz nad tworzeniem wytycznych konserwatorskich dla jego dalszego komponowania.
Opis wykładówKoncepcja i ewolucja pojęcia „zabytek”. Teorie, zasady i metody konserwatorskie w ujęciu historycznym i aktualne. Przedmiot, istota, cel, zasady i metody rewaloryzacji zabytków nieruchomych, zabytkowych dzielnic miejskich, założeń ogrodowych i parków. Rewitalizacja zdegradowanego krajobrazu zabytkowego, istota, cel, metody. Archeologia w krajobrazie kulturowym. Ewidencja i inwentaryzacja zabytków, studia urbanistyczne. Doktryna konserwatorska w międzynarodowych dokumentach. Podstawy prawne ochrony zabytków.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej konserwacji i rewaloryzacji, doktryn konserwatorskich i przepisów prawnych, niezbędnej do rozwiązywania problemów ochrony określonych jednostek krajobrazowych. Pogłębienie świadomości wartości krajobrazu kulturowego w celu uwrażliwienia na potrzebę jego ochrony.
Literatura podstawowa1) Jackiewicz-Garniec M., M. Garniec, Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich , Studio ARTA, 2001 2) Lubocka-Hoffmann M. , Miasta historyczne zachodniej i północnej Polski. Zniszczenia i programy odbudowy, Excalibur i PSOZ, 2004 3) Majdecki L, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, 1993 4) Rylke J. i inni, Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym, SGGW , 2007 5) Pawłowska K., M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego – zarządzanie i partycypacja społeczna., Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002 6) Bogdanowski J., Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji, Arkady, 2000 7) Knercer W., Liżewska I., Zachowane – ocalone, Stowarzyszenie WK Borussia, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi