Konserwacja i rewaloryzacja krajobrazu

Landscape conservation and revalorization

2019L

Kod przedmiotu2022S1-KONIRK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceHistoria sztuki.
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńKrajobraz kulturowy i formy jego prawnej ochrony (rejestr zabytków, pomnik historii, park kulturowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). Problemy, zasady i metody ochrony założeń rezydencjonalnych, ogrodów, parków i innych form zieleni komponowanej. Waloryzacja krajobrazu kulturowego. Ochrona konserwatorska krajobrazu kulturowego w planach zagospodarowania przestrzennego. Terminy i pojęcia z zakresu konserwacji i rewaloryzacji. Praca w zespołach nad analizą kompozycyjna oraz wartościowaniem krajobrazu oraz nad tworzeniem wytycznych konserwatorskich dla jego dalszego komponowania.
Opis wykładówKoncepcja i ewolucja pojęcia „zabytek”. Teorie, zasady i metody konserwatorskie w ujęciu historycznym i aktualne. Przedmiot, istota, cel, zasady i metody rewaloryzacji zabytków nieruchomych, zabytkowych dzielnic miejskich, założeń ogrodowych i parków. Rewitalizacja zdegradowanego krajobrazu zabytkowego, istota, cel, metody. Archeologia w krajobrazie kulturowym. Ewidencja i inwentaryzacja zabytków, studia urbanistyczne. Doktryna konserwatorska w międzynarodowych dokumentach. Podstawy prawne ochrony zabytków.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej konserwacji i rewaloryzacji, doktryn konserwatorskich i przepisów prawnych, niezbędnej do rozwiązywania problemów ochrony określonych jednostek krajobrazowych. Pogłębienie świadomości wartości krajobrazu kulturowego w celu uwrażliwienia na potrzebę jego ochrony.
Literatura podstawowa1) Jackiewicz-Garniec M., M. Garniec, 2001, Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich. Wyd. Studio ARTA Olsztyn; 2) Lubocka-Hoffmann M. 2004. Miasta historyczne zachodniej i północnej Polski. Zniszczenia i programy odbudowy. Wyd. Excalibur i PSOZ, Elbląg- Bydgoszcz; 3) Majdecki L., 1993, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. PWN Warszawa; 4) Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym, 2007. Wyd. SGGW Warszawa; 5) Pawłowska K., M. Swaryczewska, 2002, Ochrona dziedzictwa kulturowego – zarządzanie i partycypacja społeczna. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków; 6) Bogdanowski J., 2000, Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji, wyd. Arkady, Warszawa; 7) Knercer W., Liżewska I., 2003, Zachowane – ocalone. O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania, Stowarzyszenie WK Borussia, Olsztyn
Literatura uzupełniająca
Uwagi