Kosztorysowanie

Cost estimating

2018Z

Kod przedmiotu2022S1-KOSZT
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępnema wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i arytmetykę
Opis ćwiczeńZasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót. Wykonanie kosztorysu liniowych robót ziemnych: podział robót ziemnych wg katalogów nakładów rzeczowych z uwzględnieniem technologii ich wykonania, kategorie gruntów, sporządzenie przedmiaru, określenie ilości robót, jednostkowych nakładów rzeczowych, cen i narzutów, obliczenie kosztorysu. Sporządzanie kosztorysu dla projektu zagospodarowania ogrodu przydomowego: wykonanie przedmiaru z podziałem na działy oraz z uwzględnieniem kolejności pozycji według technologii wykonania robót, określenie ilości robót, nakładów rzeczowych na podstawie katalogów, cen jednostkowych i narzutów kosztorysu. Wykorzystanie do obliczeń kosztorysu programu Norma Pro: wprowadzanie danych do programu, edycja danych i edycja zestawień, podsumowanie kosztorysu, typy wydruków i dobór parametrów wydruku.
Opis wykładówCele sporządzania kosztorysów. Funkcje kosztorysowania: cenotwórcza, nakładcza, szacowania kosztów, rozliczeniowa. Rodzaje kosztorysów: inwestorski, ofertowy, dodatkowy, powykonawczy, ślepy. Rozwój metod kosztorysowania w Polsce. Aspekty prawne regulujące proces kosztorysowania. Metody uproszczona w kalkulacji kosztorysowej, zasady ustalania cen jednostkowych robót. Metoda szczegółowa obliczania kosztów robót: formuły kalkulacji, nakłady rzeczowe (robocizna, materiały, sprzęt), ceny jednostkowe nakładów rzeczowych, narzuty kosztorysu (koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk). Baza techniczna i normatywna kosztorysowania. Katalogi nakładów rzeczowych. Układ i treść kosztorysów. Etapy sporządzania kosztorysów. Przedmiarowanie robót: ziemnych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, instalacyjnych sieci. Zastosowanie programów komputerowych w kosztorysowaniu.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi sporządzania przedmiarów różnego rodzaju robót oraz technikami wykonywania kosztorysów. Nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się katalogami nakładów rzeczowych i cennikami jednostkowych oraz obliczania kosztorysów metodą standardową oraz przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
Literatura podstawowa1) Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2005 2) Warwas A., Kosztorysowanie robót budowlanych: przepisy z komentarzami, Ośrodek Wdrożeń Ekon.-Org. Budow. „Promocja", 2004 3) Smoktunowicz E., Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. Podręcznik, Wyd. Polcen, Warszawa, 2001 4) Welk R., Kosztorysowanie w budownictwie, Wyd. Polskie Centrum Budownictwa, 2001
Literatura uzupełniająca1) Orłowski J. H., Sobolewski R., Wójcicki R., Regulamin kosztorysowania, Wyd. Polcen, Warszawa, 2002
Uwagi