Materiałoznawstwo

Materials Science

2018Z

Kod przedmiotu2022S1-MATER
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceFizyka, chemia, matematyka
Wymagania wstępneOgólna wiedza z zakresu materiałów budowlanych
Opis ćwiczeńBadanie wybranych właściwości materiałów budowlanych (kruszywa, spoiw, ceramiki, konsystencja betonu). Analiza wyników wraz z oceną zgodności.
Opis wykładówNormalizacja, certyfikacja i ocena jakości materiałów budowlanych. Podstawowe pojęcia i definicje związane z właściwościami materiałów budowlanych. Kruszywa budowlane, kamień w budownictwie i architekturze krajobrazu. Mineralne spoiwa budowlane: powietrzne i hydrauliczne – ich zastosowanie w elementach architektury krajobrazu. Zaczyny i zaprawy budowlane oraz wyroby stosowane w architekturze krajobrazu. Ceramika budowlana - właściwości i zastosowanie. Drewno i materiały drewnopochodne w architekturze krajobrazu. Charakterystyka betonu jako materiału konstrukcyjnego. Wyroby z betonu. Podstawowe informacje na temat właściwości i technologii wykonywania betonu. Pielęgnacja betonu. Metale i stopy metali w architekturze krajobrazu. Trwałość materiałów budowlanych, korozja i metody zapobiegania korozji materiałów kamiennych i metali. Materiały do izolacji cieplnej i wilgotnościowej. Inne materiały budowlane.
Cel kształceniaCelem jest zapoznanie z podstawowymi cechami oraz zasadami stosowania i eksploatacji (ochrona przed degradacją) podstawowych materiałów budowlanych. W zakres przedmiotu wchodzą materiały i elementy wykorzystywane w pracach architektów krajobrazu.
Literatura podstawowa1) Kosmala, Suski, "Materiały budowlane w architekturze krajobrazu", SGGW, 2) Pr. zbiorowa (pod red. B. Stańczyka),, 1994
Literatura uzupełniająca1) Biszta Kazimierz, KAMIEŃ WE WSPÓŁCZESNYM BUDOWNICTWIE,, KABE, 2011
Uwagi