Projektowanie komputerowe

Computer design (studio)

2018Z

Kod przedmiotu2022S1-PKOMPk
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceProjektowanie komputerowe
Wymagania wstępneUmiejętność korzystania z programów graficznych, umiejętność projektowania obiektów architektury krajobrazu
Opis ćwiczeńTworzenie koncepcji projektowych wybranych obiektów architektury krajobrazu o zróżnicowanej funkcji. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego - metody projektowania społecznego. Opracowanie projektów za pomocą programów SketchUp i CorelDraw. Odwzorowania graficzne roślin, małej architektury i nawierzchni. Inwentaryzacja terenu, koncepcje zagospodarowania form architektury krajobrazu (prywatnych i publicznych). Modelowanie elementów małej architektury. Zadania projektowe dotyczące detalu architektonicznego. Tworzenie wizualizacji za pomocą programu SketchUp. Przetwarzanie rysunków odręcznych za pomocą programów komputerowych. Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz opracowań graficznych do wydruku w odpowiedniej skali. Praca nad formą prezentacji projektów w formie posterów (CorelDRAW).
Opis wykładówPrzedmiot realizowany wyłącznie w ramach ćwiczeń
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat rozwiązań projektowych stosowanych przy planowaniu obiektów architektury krajobraz oraz planowania przestrzeni publicznych w miastach i na obszarach otwartych. Rozwinięcie umiejętności zastosowania programów rysunkowych, w tym Corel Draw. Nabycie wiedzy oraz wskazanie możliwości praktycznego wykorzystania programów do wizualizacji projektów, Wskazanie możliwości zastosowania technik mieszanych oraz wyboru i dostosowania oprogramowania do indywidualnego warsztatu projektowego. Rozwinięcie umiejętności organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w grupie w celu zrealizowania zadań projektowych.
Literatura podstawowa1) Bogdanowski J. i in., Architektura krajobrazu, PWN, 1979 2) Böhm A., Wnętrze w kompozycji krajobrazu , Wyd. Politechniki Krakowskiej, 1998 3) Sikorski P., Żołnierczuk M., AutoCAD w architekturze krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, 2016
Literatura uzupełniająca1) praca zbiorowa, Czaspomismo: Architektura krajobrazu, Wydawnictwo UP we Wrocławiu, ,
Uwagi