Projektowanie komputerowe

Computer design (studio)

2018Z

Kod przedmiotu2022S1-PKOMPk
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceProjektowanie komputerowe
Wymagania wstępneUmiejętność korzystania z programów graficznych, umiejętność projektowania obiektów architektury krajobrazu
Opis ćwiczeńTworzenie koncepcji projektowych wybranych obiektów architektury krajobrazu o zróżnicowanej funkcji. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego - metody projektowania społecznego. Opracowanie projektów za pomocą programów SketchUp i CorelDraw. Odwzorowania graficzne roślin, małej architektury i nawierzchni. Inwentaryzacja terenu, koncepcje zagospodarowania form architektury krajobrazu (prywatnych i publicznych). Modelowanie elementów małej architektury. Zadania projektowe dotyczące detalu architektonicznego. Tworzenie wizualizacji za pomocą programu SketchUp. Przetwarzanie rysunków odręcznych za pomocą programów komputerowych. Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz opracowań graficznych do wydruku w odpowiedniej skali. Praca nad formą prezentacji projektów w formie posterów (CorelDRAW).
Opis wykładówPrzedmiot realizowany wyłącznie w ramach ćwiczeń
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat rozwiązań projektowych stosowanych przy planowaniu obiektów architektury krajobraz oraz planowania przestrzeni publicznych w miastach i na obszarach otwartych. Rozwinięcie umiejętności zastosowania programów rysunkowych, w tym Corel Draw. Nabycie wiedzy oraz wskazanie możliwości praktycznego wykorzystania programów do wizualizacji projektów, Wskazanie możliwości zastosowania technik mieszanych oraz wyboru i dostosowania oprogramowania do indywidualnego warsztatu projektowego. Rozwinięcie umiejętności organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w grupie w celu zrealizowania zadań projektowych.
Literatura podstawowaBogdanowski J. i in., 1979. Architektura krajobrazu. PWN, Warszawa-Kraków., 2. Böhm A. 1998. Wnętrze w kompozycji krajobrazu. Wyd. Politechniki Krakowskiej.3. Szulczewska B., Giedych R. 2011. Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku Wydawnictwo: SGGW 4. Przyroda i miasto, Wyd. SGGW, 5. Architektura krajobrazu, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Literatura uzupełniająca
Uwagi