Pomiary geodezyjne w architekturze krajobrazu

Geodesy in landscape architecture

2018Z

Kod przedmiotu2022S1-PMWAK
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępnema wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, arytmetykę i trygonometrię
Opis ćwiczeńWielkości mierzalne, jednostki miar, skala. Metody pomiaru długości, dalmierze. Ocena dokładności pomiarów. Pomiary kątów i azymutów. Budowa, obsługa i sprawdzenie teodolitu. Zasady przygotowywania i wykonywania pomiarów kątów poziomych i pionowych, opracowanie wyników pomiarów. Elementy rachunku we współrzędnych. Obliczanie i wyrównywanie ciągów pomiarowych. Obliczanie współrzędnych punktów w oparciu o wyniki pomiarów wykonanych metodą domiarów prostokątnych, biegunową i wcięć. Metody kreślenia map sytuacyjnych. Znaki graficzne na mapie zasadniczej i topograficznej, czytanie map. Określanie powierzchni na mapach. Budowa i obsługa klasycznych sprzętów pomiarowych: teodolitów i niwelatorów. Wykonywanie pomiarów zestawem GPS RTK. Ćwiczenia terenowe: praktyczne wykonywanie pomiarów mierniczych w terenie przy użyciu sprzętu klasycznego i GPS oraz ich opracowanie.
Opis wykładówWiadomości ogólne z geodezji. Struktura i organizacja służby geodezyjnej. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Instrukcje techniczne i normy geodezyjne. Błędy pomiarów i ich wyrównywanie. Układy współrzędnych stosowane w Polsce i ich transformacje. Układy współrzędnych na płaszczyźnie. Osnowy geodezyjne. Rodzaje pomiarów geodezyjnych. Metodologia przeprowadzania pomiarów sytuacyjnych. Pomiary wysokości – metody, projektowanie pomiarów, sieci niwelacyjne, rodzaje niwelatorów. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe - tachimetria. Mapa zasadnicza, jej znaczenie w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu. Podstawy kartografii, fotogrametrii i teledetekcji. Metody sporządzania map. Numeryczny model terenu. Satelitarny system lokalizacji – GPS. Elementy metrologii budowli. Zasady i metody wytyczania projektowanego obiektu w terenie. Tyczenie osi tras, łuków, nasypów i wykopów.
Cel kształceniaNabycie przez studentów umiejętności odpowiedniego doboru narzędzi i technik do wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych i realizacyjnych obiektów architektury krajobrazu, zapoznanie z obsługą sprzętu geodezyjnego, nabycie umiejętności obliczeniowego i graficznego opracowywania wyników pomiarów.
Literatura podstawowa1) Przewłocki S., 1997r., "Geodezja dla inżynierii środowiska", wyd. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2) Kosiński W., 1999r., "Geodezja", wyd. SGGW Warszawa, 3) Odlanicki-Poczobutt M., 1996r., "Geodezja. Podręcznik dla studiów inżynieryjno-budowlanych", wyd. Polskie Przeds. Wyd. Kartograf. Warszawa, 4) Wysocki J., 1999r., "Geodezja z fotogrametrią dla inżynierii środowiska i budownictwa", wyd. SGGW Warszawayd. Kartograf. Warszawa, 5) Kietlińska Z., Walczak S., 1997r., "Miernictwo w budownictwie lądowym i wodnym", wyd. Szkolne i Pedagogiczne.
Literatura uzupełniająca
Uwagi