Podstawy projektowania

Basic design

2017Z

Kod przedmiotu2022S1-PODP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńHarmonia i dysharmonia w krajobrazie. Typy kompozycji. Układy graficzne, wielobarwne, połączenie różnych rodzajów linii i płaszczyzn. Kompozycja liniowa i centralna zbudowana z modułów. Moduł przestrzenny. Studium graficzne zieleni
Opis wykładówArchitektura krajobrazu - podstawowe pojęcia, sylwetka absolwenta, specyfika zawodu. Definicje krajobrazu, rodzaje i typy. Krajobraz jako dziedzictwo natury, kultury i dokument historii. Interdyscyplinarny charakter problematyki krajobrazowej. Charakterystyka tworzywa stosowanego w architekturze krajobrazu. Ogólne zasady kompozycji. Komponowanie układów płaszczyzn i brył w przestrzeni. Kompozycja barwna. Wpływ form i barw na psychikę człowieka. Ergonomia. Metodyka projektowania - uwarunkowania wynikające z projektowania urbanistycznego, planowania przestrzennego, zasad ochrony zabytków i ochrony przyrody. Formułowanie zadania projektowego, etapowanie i zawartość projektu. Etyka zawodowa architekta krajobrazu. Wybrane zagadnienia dotyczące współczesnych dokonań w dziedzinie architektury krajobrazu.
Cel kształceniaZapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi krajobrazu jako złożonego pojęcia przyrodniczego i fizycznego. Poznanie podstaw i teorii komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni. Umiejętność zapisu swoich pomysłów w postaci graficznej. Rozbudzenie twórczego zainteresowania krajobrazem, zjawiskami w nim zachodzącymi. Zachęcenie do ciągłego nawyku wnikliwej obserwacji najnowszych tendencji w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu.
Literatura podstawowa1) A. Böhm, Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój, PK Kraków, 1994 2) Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novák Z, Architektura krajobrazu, PWN, 1979
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak