Praktyka zawodowa

Practical vocational training

2018L

Kod przedmiotu2022S1-PRAKZAWI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające.
Wymagania wstępne.
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów z kryteriami doboru miejsc odbywania praktyki, zasadami oraz ramowym programem praktyki, harmonogramem przygotowań i przebiegu praktyki. Wskazanie na problemy wynikające z odbywania praktyki.
Opis wykładówPrzedstawienie zasad i problemów w przygotowaniu do praktycznego podjęcia pracy zgodnej z kierunkiem studiów.
Cel kształceniaPoznanie struktury organizacyjnej, głównych zadań i funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie i ochronę krajobrazu na szczeblu województwa, powiatu, miasta lub gminy. Przyswojenie norm i ważniejszych przepisów dotyczących ochrony oraz kształtowania przestrzeni i krajobrazu. Poznanie zakresu prowadzonej dokumentacji i zasad jej obiegu.
Literatura podstawowa1) -, Akty prawne, instrukcje obsługi sprzętu, wewnętrzne zarządzenia i regulaminy, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi