Prawo w architekturze krajobrazu

Law in landscape architecture

2020Z

Kod przedmiotu2022S1-PRAWAK
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Pojęcie prawa, jego działy, funkcje prawa; 2. System źródeł prawa w RP; 3. Wykładnia prawa; 4. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Rodzaje i formy czynności prawnych; 5. Stosowanie i przestrzeganie prawa, 6. Prawo ochrony środowiska; 7. Prawo ochrony przyrody; 8. Prawo o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 9. Prawo o gospodarce nieruchomościami; 10. Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 11. Prawo budowlane; 12. Prawo energetyczne.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i systemów prawnych funkcjonujących w stosunkach społecznych. Przedstawienie podstawowych reguł tworzenia, stosowania oraz obowiązywaniem prawa, jak również praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy przy analizie tekstów aktów prawnych i rozwiązywaniu kazusów.
Literatura podstawowa1) Możdżeń-Marcinkowski M.,, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Wolters Kluwer Polska , 2012
Literatura uzupełniająca1) Szymańska U., Zębek E., , wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , Prawo i ochrona środowiska: prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego, , , 2010r., tom 2) red. W. Pływaczewski, M. Duda, wyd. Olsztyn, Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, 2013r., tom
Uwagi-