Prawo w architekturze krajobrazu

Law in landscape architecture

2020Z

Kod przedmiotu2022S1-PRAWAK
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń1. Pojęcie prawa, jego działy, funkcje prawa; 2. System źródeł prawa w RP; 3. Wykładnia prawa; 4. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Rodzaje i formy czynności prawnych; 5. Stosowanie i przestrzeganie prawa, 6. Prawo ochrony środowiska; 7. Prawo ochrony przyrody; 8. Prawo o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 9. Prawo o gospodarce nieruchomościami; 10. Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 11. Prawo budowlane; 12. Prawo energetyczne.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i systemów prawnych funkcjonujących w stosunkach społecznych. Przedstawienie podstawowych reguł tworzenia, stosowania oraz obowiązywaniem prawa, jak również praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy przy analizie tekstów aktów prawnych i rozwiązywaniu kazusów.
Literatura podstawowaMożdżeń-Marcinkowski M., Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, wyd. Wolters Kluwer Polska 2012.
Literatura uzupełniająca
Uwagi