Projektowanie 3

Designing No. 3

2019L

Kod przedmiotu2022S1-PROJ3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzającePodstawy projektowania, Zasady projektowania, Rysunek i rzeźba, Projektowanie 1, Projektowanie 2
Wymagania wstępneZnajomość podstaw i zasad projektowania, doboru roślinności.
Opis ćwiczeńProjekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzeni wybranego wnętrza publicznego (plac, skwer, ciąg rekreacyjny). Znaczenie przestrzeni publicznej w układzie urbanistycznym miasta. Program użytkowy. Schemat funkcjonalny. Projektowanie zgodne z oczekiwaniami i potrzebami użytkowników danego wnętrza. Powiązanie z otoczeniem. Zakres adaptacji zieleni istniejącej oraz przyjęcie nowych rozwiązań kształtowania zieleni. Formy małej architektury, rozwiązania materiałowe nawierzchni. 2.Inwentaryzacja urbanistyczna i analiza krajobrazowa fragmentu miasta lub wsi. Wnętrza krajobrazowe, powiązania kompozycyjne, elementy wyróżniające się oraz rodzaje ekspozycji. Waloryzacja wybranych elementów krajobrazu miejskiego lub wiejskiego. Analiza panoramy oraz wytyczne do kształtowania i ochrony panoramy.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPoznanie i rozwiązywanie problemów funkcji wybranego wnętrza publicznego. Zdobycie umiejętności nawiązania do charakteru istniejącego otoczenia. Nauka metodycznego podejścia w rozwiązywaniu zadań projektowych. Umiejętność doboru roślin i elementów małej architektury do opracowywanego projektu. Zdobycie umiejętności wykonywania inwentaryzacji urbanistycznej i analizy krajobrazowej.
Literatura podstawowa1) A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy, PK Kraków, 2006 2) praca zbiorowa, red. Pawłowska K., Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, PK Kraków, 2001
Literatura uzupełniająca1) Czasopisma: Architektura, Architektura&Biznes, Archiwolta, Zieleń Miejska, Landscape Architecture, tom
Uwagibrak