Projektowanie zintegrowane

Design project

2020Z

Kod przedmiotu2022S1-PROJEZIN
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceProjektowanie komputerowe
Wymagania wstępneUmiejętność korzystania z programów graficznych, umiejętność projektowania obiektów architektury krajobrazu
Opis ćwiczeńTworzenie koncepcji projektowych wybranych obiektów architektury o zróżnicowanej funkcji. Analizy krajobrazowo-przestrzenne. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego - metody projektowania społecznego. Opracowanie projektów za pomocą programów CAD, Google SketchUp i CorelDraw. Sporządzanie koncepcji zagospodarowania form architektury krajobrazu, przestrzeni parkowych, skwerów, zieleńców, zieleni komunikacyjnej. Modelowanie elementów małej architektury. Zadania projektowe dotyczące detalu architektonicznego. Tworzenie wizualizacji za pomocą programu SketchUp. Przetwarzanie rysunków odręcznych za pomocą programów komputerowych. Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz opracowań graficznych do wydruku w odpowiedniej skali. Praca nad formą prezentacji projektów w programach Powerpoint i Prezi.
Opis wykładówPrzedmiot realizowany wyłącznie w ramach ćwiczeń
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat rozwiązań projektowych stosowanych przy planowaniu obiektów architektury krajobraz oraz planowania przestrzeni publicznych w miastach i na obszarach otwartych. Rozwinięcie umiejętności zastosowania programów opierających się na systemach CAD, Rozwinięcie umiejętności zastosowania programów rysunkowych, w tym Corel Draw. Nabycie wiedzy oraz wskazanie możliwości praktycznego wykorzystania programów do wizualizacji projektów, Wskazanie możliwości zastosowania technik mieszanych oraz wyboru i dostosowania oprogramowania do indywidualnego warsztatu projektowego. Rozwinięcie umiejętności organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w grupie w celu zrealizowania zadań projektowych.
Literatura podstawowa1) Bogdanowski J. i in.,, Architektura krajobrazu. , PWN, Warszawa-Kraków.,, 1979. 2) Böhm A. , nętrze w kompozycji krajobrazu, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 1998 3) Gehl J., Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, 2014 4) Jaszczak A., Żukowska J., Planowanie bezpiecznych i "zielonych" stref komunikacyjnych, t. 18, Prace Komis ji Krajobrazu Kulturowego Nr 1 8, 2012, s. 8 2 - 9 1
Literatura uzupełniająca1) Jacobs A. B., Great Streets, 1995r., tom
Uwagi