Uzbrojenie terenu

Armament area

2017L

Kod przedmiotu2022S1-UZBT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępnema wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i arytmetykę
Opis ćwiczeńInfrastruktura techniczna działki budowlanej. Forma i treść projektu budowlanego i wykonawczego. Parametry techniczne przyłączy: elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego. Projekt przyłączy do budynku jednorodzinnego, określenie kosztów ich wykonania. Projekt instalacji elektrycznej na zewnątrz budynków: rodzaje przewodów i ich układanie w gruncie, sposoby zasilania, źródła światła, rodzaje opraw oświetleniowych, dobór elementów i sposobów ich oświetlenia, oświetlenie oczek wodnych i stawów, zasilenie w energię elektryczną urządzeń zewnętrznych oraz obiektów małej architektury ogrodowej. Odwodnienie działek budowlanych, placów, parkingów i podjazdów - hydrogeologiczne i hydrologiczne uwarunkowania odwodnień powierzchniowych i podziemnych terenów zurbanizowanych.
Opis wykładówSieci uzbrojenia terenu - podstawowe pojęcia i podział. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), instrukcja techniczna G 7. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Zakres kompetencji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Wniosek o uzgodnienie i karta informacyjna. Zasady projektowania sieci uzbrojenia terenu. Dopuszczalne odległości poziome między osiami poszczególnych przewodów sieci podziemnej. Typowe rozmieszczenie przewodów podziemnych w ulicy. Parametry techniczne sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu - zakres pomiarów. Wykrywacze urządzeń podziemnych.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi projektowania, wykonywania i eksploatacji elementów uzbrojenia terenu, a także z administracyjnymi procedurami związanymi z doprowadzeniem mediów na teren inwestycji.
Literatura podstawowa1) Litwin U., Przegon W., Sochacka D., Projektowanie terenów osiedlowych. Cz. I. Działka zagrodowa, Wyd. AR, Kraków, 1997 2) Sokołowski J. Żbikowski A., Odwodnienia budowlane i osiedlowe, Wyd. SGGW, Warszawa, 1993 3) Szpindor A., Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Wyd. Arkady, Warszawa, 1998
Literatura uzupełniająca1) Strojny J., Vademecum elektryka. Poradnik dla inżynierów, techników i studentów, Wyd. Centr. Ośr. Szkolenia i Wyd. Stow. Elekt. Polskich, 2005
Uwagi