Zbiorowiska roślinne

Plant associations

2018L

Kod przedmiotu2022S1-ZBIORROS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzającebotanika, ekologia, drzewa i krzewy
Wymagania wstępneznajomość procesów bilogicznych przebiegajacych w ekosystemach, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów
Opis ćwiczeńZasady wykonywania zdjęć fitosocjologicznych. Cechy zbiorowisk roślinnych badane metodą Braun-Blanqueta. Poznanie metod analitycznych i syntetycznych. Wykonanie tabelarycznych opracowań wybranych zbiorowisk roślinnych (torfowiskowych, łąkowych, leśnych). Praktyczne wykonywanie zdjęć fitosocjologicznych w terenie. Rozpoznawanie wybranych zbiorowisk roślinnych w terenie.
Opis wykładówZbiorowisko roślinne, definicja i charakterystyka. Fitosocjologia jako nauka o społeczeństwach roślinnych. Główne działy fitosocjologii. Przegląd metod klasyfikacji szaty roślinnej. Fitosocjologiczny system podziału roślinności. Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych na kuli ziemskiej; strefy klimatyczno-roślinne. Geobotaniczny podział Polski. Statystyka florystyczna Polski. Ekologiczne grupy gatunków roślin. Przegląd zbiorowisk roślinnych Polski. Charakterystyka zbiorowisk wodnych i bagiennych, torfowiskowych, łąkowych, pastwiskowych i murawowych. Zbiorowiska roślinności synantropijnej. Zbiorowiska leśne i zasady ich klasyfikacji geobotanicznej. Typy siedliskowe lasów. Dynamika zbiorowisk roślinnych. Roślinność potencjalna. Sukcesje roślinności; przykłady szeregów sukcesyjnych. Wskaźnikowa rola zbiorowisk roślinnych. Zasady i formy ochrony przyrody. Wykorzystanie fitosocjologii w architekturze krajobrazu.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu rozmieszczenia, systematyki, budowy, przekształceń oraz metod badania zbiorowisk roślinnych.
Literatura podstawowa1) Wysocki Cz., Sikorski P., Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu, Wyd. SGGW, 2009r., , s. s.500 2) Matuszkiewicz W., , Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, PWN Warszawa, 2001 3) Matuszkiewicz J.M. , Zespoły leśne Polski, PWN Warszawa, 2001 4) Szafer W., Zarzycki K. (red.), Szata roślinna Polski, PWN Warszawa, 1977
Literatura uzupełniająca
UwagiW programie ćwiczeń uwzględniono zajęcia terenowe.