Zbiorowiska roślinne

Plant associations

2018L

Kod przedmiotu2022S1-ZBIORROS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzającebotanika, ekologia, drzewa i krzewy
Wymagania wstępneznajomość procesów bilogicznych przebiegajacych w ekosystemach, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów
Opis ćwiczeńZasady wykonywania zdjęć fitosocjologicznych. Cechy zbiorowisk roślinnych badane metodą Braun-Blanqueta. Poznanie metod analitycznych i syntetycznych. Wykonanie tabelarycznych opracowań wybranych zbiorowisk roślinnych (torfowiskowych, łąkowych, leśnych). Praktyczne wykonywanie zdjęć fitosocjologicznych w terenie. Rozpoznawanie wybranych zbiorowisk roślinnych w terenie.
Opis wykładówZbiorowisko roślinne, definicja i charakterystyka. Fitosocjologia jako nauka o społeczeństwach roślinnych. Główne działy fitosocjologii. Przegląd metod klasyfikacji szaty roślinnej. Fitosocjologiczny system podziału roślinności. Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych na kuli ziemskiej; strefy klimatyczno-roślinne. Geobotaniczny podział Polski. Statystyka florystyczna Polski. Ekologiczne grupy gatunków roślin. Przegląd zbiorowisk roślinnych Polski. Charakterystyka zbiorowisk wodnych i bagiennych, torfowiskowych, łąkowych, pastwiskowych i murawowych. Zbiorowiska roślinności synantropijnej. Zbiorowiska leśne i zasady ich klasyfikacji geobotanicznej. Typy siedliskowe lasów. Dynamika zbiorowisk roślinnych. Roślinność potencjalna. Sukcesje roślinności; przykłady szeregów sukcesyjnych. Wskaźnikowa rola zbiorowisk roślinnych. Zasady i formy ochrony przyrody. Wykorzystanie fitosocjologii w architekturze krajobrazu.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu rozmieszczenia, systematyki, budowy, przekształceń oraz metod badania zbiorowisk roślinnych.
Literatura podstawowa1) Wysocki Cz., Sikorski P., 2009r., "Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu", wyd. Wyd. SGGW, s.500, 2) Matuszkiewicz W., 2001r., "Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski", wyd. PWN Warszawa, 3) Matuszkiewicz J.M. , 2001r., "Zespoły leśne Polski", wyd. PWN Warszawa, 4) Szafer W., Zarzycki K. (red.), 1977r., "Szata roślinna Polski", wyd. PWN Warszawa, t.Wyd. III, T I,II, s.614 + 347.
Literatura uzupełniająca
UwagiW programie ćwiczeń uwzględniono zajęcia terenowe.