Język obcy III

2018L

Kod przedmiotu37-00-30-III
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającejęzyk obcy II
Wymagania wstępnezaliczenie treści języka obcego w poprzednim semestrze
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku obcym w zakresie tematycznym dotyczącym zarówno życia codziennego jak i wybranych elementów języka specjalistycznego. Zapoznanie z obyczajami i kulturą krajów obcojęzycznych w celu nie tylko poszerzania wiedzy i ćwiczenia odpowiednich nawyków językowych, ale też rozwijania ciekawości, otwartości i tolerancji. Prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł. Różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ, pozwalających studentom na posługiwanie się językiem obcym na poziomie B1/B2, tj. - rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych im spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.; - radzenie sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem; - tworzenie prostych, spójnych wypowiedzi na tematy, które są znane studentom lub ich interesują; - opisywanie doświadczeń, wydarzeń, marzeń, nadziei i aspiracji, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany; wprowadzenie podstawowej terminologii specjalistycznej z wykorzystaniem prostych tekstów w języku obcym
Literatura podstawowa1) Antonia Clare, Frances Eales, Steve Oakes, JJ Wilson, 2015r., "Speakout B2", wyd. Pearson 2) Christina Kuhn, Hermann Funk i in, 2015r., studio [21] , wyd. Cornelsen 3) Agnieszka Ślęzak, Olga Tokarczyk, 2012r., Rosyjski dla średnio zaawansowanych, wyd. Edgard 4) Zespół Prisma, 2010 r. Prisma, wyd. Edinumen 5) Guy Capelle, Robert Menand, 2009r., Le nouveau taxi, wyd. Hachette 6) T. Marin, S. Magnelli, 2010r., Nuovo Progetto Italiano, wyd. Edilingua
Literatura uzupełniająca
Uwagi