Język obcy III

2018L

Kod przedmiotu37-00-30-III
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającejęzyk obcy II
Wymagania wstępnezaliczenie treści języka obcego w poprzednim semestrze
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku obcym w zakresie tematycznym dotyczącym zarówno życia codziennego jak i wybranych elementów języka specjalistycznego. Zapoznanie z obyczajami i kulturą krajów obcojęzycznych w celu nie tylko poszerzania wiedzy i ćwiczenia odpowiednich nawyków językowych, ale też rozwijania ciekawości, otwartości i tolerancji. Prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł. Różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ, pozwalających studentom na posługiwanie się językiem obcym na poziomie B1/B2, tj. - rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych im spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.; - radzenie sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem; - tworzenie prostych, spójnych wypowiedzi na tematy, które są znane studentom lub ich interesują; - opisywanie doświadczeń, wydarzeń, marzeń, nadziei i aspiracji, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany; wprowadzenie podstawowej terminologii specjalistycznej z wykorzystaniem prostych tekstów w języku obcym
Literatura podstawowa1) Antonia Clare, Frances Eales, Steve Oakes, JJ Wilson, Speakout B2 , Pearson, 2015 2) Joachim Becker, Matthias Merkelbach , Deutsch am Arbeitsplatz, Cornelsen, 2017 3) Agnieszka Ślęzak, Olga Tokarczyk, Rosyjski dla średnio zaawansowanych, Edgard , 2012 4) Zespół Prisma, Prisma, Edinumen, 2010 5) Guy Capelle, Robert Menand, Le nouveau taxi, Hachette , 2009 6) T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano, Edilingua, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi