Język obcy IV

2019Z

Kod przedmiotu37-00-30-IV
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającejęzyk obcy III
Wymagania wstępnezaliczenie treści języka obcego w poprzednim semestrze
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku obcym w zakresie tematycznym dotyczącym zarówno życia codziennego jak i wybranych elementów języka specjalistycznego. Zapoznanie z obyczajami i kulturą krajów obcojęzycznych w celu nie tylko poszerzania wiedzy i ćwiczenia odpowiednich nawyków językowych, ale też rozwijania ciekawości, otwartości i tolerancji. Prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł. Różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ dla poziomu B2, pozwalających studentom na posługiwanie się językiem obcym na tym poziomie, tj. rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne; porozumiewanie się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka obcego; formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych i pisemnych w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśnianie swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań; wprowadzenie podstawowej terminologii specjalistycznej z wykorzystaniem prostych tekstów w języku obcym
Literatura podstawowa1) Antonia Clare, Frances Eales, Steve Oakes, JJ Wilson, Speakout B2 , Pearson, 2015 2) Christina Kuhn, Hermann Funk i in, studio [21], Cornelsen, 2015 3) Agnieszka Ślęzak,Olga Tokarczyk, Rosyjski dla średnio zaawansowanych, Edgard, 2012 4) Zespół Prisma, Prisma, Edinumen, 2010 5) Guy Capelle, Robert Menand, Le nouveau taxi, Hachette, 2009 6) T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano, Edilingua, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi