Architektura krajobrazu - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier Architekt Krajobrazu kierunek Architektura Krajobrazu

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia kierunku architektura krajobrazu, realizowanym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie "nowej matury" kryterium kwalifikacji stanowi egzamin praktyczny z rysunku (ocena predyspozycji plastycznych) oraz ranking przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych - należy dokonać wyboru trzech z przedstawionych: biologia, chemia, geografia, język polski, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), matematyka w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury" kryterium kwalifikacji stanowi egzamin praktyczny z rysunku (ocena predyspozycji plastycznych) oraz ranking przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów: biologia lub chemia, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny, występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien posiadać umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie poniżej wymienione efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, biologii i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu przestrzeni
  b) Opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perspektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
  c) Zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia
  d) Zna podstawowe materiały budowlane oraz ich zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu
  e) Opisuje podstawowe sposoby badania siedlisk glebowych
  f) Zna podstawowe zasady projektowania obiektów budowlanych
  g) Zna w zakresie podstawowym współczesne technologie i trendy rozwojowe w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury krajobrazu
  h) Zna systematykę i nomenklaturę roślin
  i) Charakteryzuje rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów zieleni
  j) Zna zasadnicze uwarunkowania i czynniki, które kształtowały postać miasta i wsi
  k) Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu ogrodów, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
  l) Posiada znajomość podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem i jego ochroną
  m) Ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu architekta krajobrazu, w tym zasad BHP
  n) Zna metody i techniki studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektu przestrzeni w krajobrazie
  o) Zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów
  p) Zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
  q) Zna urządzenia techniczne stosowane w wykonawstwie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
  r) Zna procedury związane z procesem projektowym i realizacją obiektu architektury krajobrazu
  s) Zna podstawowe zasady sporządzania kosztorysów w zakresie obiektów architektury krajobrazu
  t) Zna i identyfikuje przyczyny degradacji środowiska oraz zasady i sposoby jego zapobiegania
  u) Ma elementarna wiedzę w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania chorobom i szkodnikom roślin
  v) Zna zasady inwentaryzacji zieleni
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Wykorzystuje rysunek odręczny, rzeźbę i elementy malarstwa dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
  b) Wykonuje przestrzenne wizualizacje idei i projektów z wykorzystaniem zasad geometrii wykreślnej i technik komputerowych
  c) Dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
  d) Wykorzystuje powszechnie znane narzędzia do sporządzania i prezentacji projektów
  e) Praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
  f) Stosuje podstawowe zasady projektowania przestrzeni o różnej funkcji z zastosowaniem odpowiednich materiałów
  g) Sporządza uproszczoną dokumentację projektową zgodnie z wymogami formalnymi i przedstawia ją w formie graficznej i opisowej
  h) Pozyskuje podstawowe informacje właściwe do zadania projektowego z różnych źródeł
  i) Analizuje uwarunkowania sytuacyjne przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w obszarze architektury krajobrazu
  j) Umie przeprowadzić wybrane analizy wykraczające poza ramy architektury krajobrazu
  k) Praktycznie określa potrzeby i wytyczne w zakresie prac projektowych i wykonawczych różnych branż przy obiektach architektury krajobrazu
  l) Potrafi przy użyciu podstawowych metod badawczych uzyskać różnorodne dane o terenie
  m) Wybiera i stosuje odpowiednie urządzenia techniczne do wykonania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
  n) Rozpoznaje i charakteryzuje zbiorowiska roślinne i ich siedliska
  o) Potrafi wykonać inwentaryzacje szaty roślinnej
  p) Rozpoznaje, w stopniu podstawowym, charakterystyczne dla różnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne oraz ich komponenty, a także wartość kulturową krajobrazu
  q) Stosuje, na bazie znajomości podstawowych metod, podejście metodyczne w rozwiązywaniu zadania projektowego
  r) Umie stosować prawo w praktyce inżynierskiej w zakresie projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
  s) Ma umiejętność w stopniu podstawowym sporządzania kosztorysów do obiektów architektury krajobrazu
  t) Umie określić przynależność systematyczną chorób i szkodników oraz przyczyny ich występowania
  u) Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
  v) Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
  w) Zna zasady bezpieczeństwa związane z projektowaniem i wykonywaniem obiektów architektury krajobrazu
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
  b) Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie zawodu architekt krajobrazu
  c) Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  d) Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  e) Na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania
  f) Ma świadomość potrzeby komunikacji na różnych etapach kształtowania krajobrazu z osobami mającymi wpływ na jego treść, funkcję i formę
  g) Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  h) Jest zdolny zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i ich kompozycji
  i) Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego
  j) Ma przekonanie o ważności pozatechnicznych aspektów kształtowania krajobrazu oraz potrafi ocenić ich wpływ na środowisko
  k) Ma świadomość potrzeby gromadzenia, analizy i interpretacji informacji o środowisku w celu rozwiązywania zadań projektowych w sposób odpowiedzialny za skutki
  l) Jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, a także podjęcia refleksji na temat aspektów związanych z własną pracą
  m) Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnych i prawa autorskiego
  PRAKTYKA
  Program studiów przewiduje praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
3
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w architekturze krajobrazu
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Biologia roślin
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Geometria wykreślna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia sztuki
2
ZAL-O
Wykład
30
Matematyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Fizjografia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Hydrologia
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Podstawy projektowania
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Rysunek i rzeźba I
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł przedmiotów do wyboru sem. zim. 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Moduł przedmiotów do wyboru sem. zim. 1A
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Moduł przedmiotów do wyboru sem. zim. 1B
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Dendrologia
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ekologia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Gleboznawstwo
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
Grafika inżynierska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
Rysunek i rzeźba II
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Uzbrojenie terenu
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Zasady projektowania
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 2
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 2A
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 2B
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Drzewa i krzewy
2,5
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Kosztorysowanie
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Materiałoznawstwo
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Meteorologia i klimatologia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Pomiary geodezyjne w architekturze krajobrazu
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Projektowanie komputerowe
4,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł przedmiotów do wyboru sem. zim. 3
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł przedmiotów do wyboru sem. zim. 3A
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł przedmiotów do wyboru sem. zim. 3B
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Architektura wodna w krajobrazie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Maszyny i narzędzia stosowane w architekturze krajobrazu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Mała architektura i konstrukcje ogrodowe
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Projektowanie 1
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
45
15
Zbiorowiska roślinne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 4
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 4A
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 4B
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł wydziałowy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
4

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
160
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Choroby i szkodniki drzew i krzewów ozdobnych
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Historia sztuki ogrodowej
5,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
30
Projektowanie 2
4,5
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
45
Rozmnażanie i pielęgnacja ozdobnych roślin ogrodniczych
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Rośliny zielne
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł przedmiotów do wyboru sem. zim. 5
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Moduł przedmiotów do wyboru sem. zim. 5A
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Moduł przedmiotów do wyboru sem. zim. 5B
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Inżynieria środowiskowa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Konserwacja i rewaloryzacja krajobrazu
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
45
30
Projektowanie 3
4
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
45
Projektowanie i pielęgnacja nawierzchni trawiastych
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
6
24
15
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 6
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 6A
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 6B
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
4

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
160
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Dokumentacja i nadzór budowlany
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Komunikacja społeczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Praca inżynierska
15
ZAL
Pracownia dyplomowa
0
Prawo w architekturze krajobrazu
1
Projektowanie zintegrowane
5
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
60
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0