Gospodarka leśna

Forest management

2018Z

Kod przedmiotu2022S2-GOSPOLESNA
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającebotanika
Wymagania wstępneWiedza z zakresu botaniki i denrologii
Opis ćwiczeńOchrona bioróżnorodności - formy ochrony przyrody na terenie Olsztyna. Zapoznanie się z działalnością RDLP w Olsztynie, ćwiczenia terenowe w wybranym nadleśnictwie. Ćwiczenia audytoryjne: Funkcje lasu. Uboczne użytkowanie lasu. Entomologia leśna. Restytucja środowiska leśnego. Gospodarka łowiecka w LP.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i definicje stosowane w leśnictwie. Podstawy prawne w leśnictwie. Zasoby leśne w Polsce i na świecie. Zasady funkcjonowania PGL LP. Funkcje lasów. Regionalizacja przyrodniczo-leśna. Zasady klasyfikacji siedlisk leśnych. Typy siedliskowe lasów. Ocena zagrożenia lasu przez czynniki stresowe. Wpływ skażenia środowiska na florę i faunę lasów. Zasady hodowli lasu. Urządzanie lasu. Techniki pozyskiwania i transportu drewna. Monitoring środowiska leśnego. Restytucja środowiska leśnego.
Cel kształceniaZapoznanie studentów ze zjawiskami, procesami i prawami zachodzącymi w lasach, a także przedstawienie znaczenia dziedzictwa leśnego, roli lasów w rozwoju cywilizacji, gospodarki leśnej, funkcji spełnianych przez lasy, źródeł zagrożeń i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz metod waloryzacji krajobrazu leśnego.
Literatura podstawowa1) Drozd L., Florek , Leśnictwo , wyd. AR w Lublini, 2000 2) Ważyński B.(red), Podstawy gospodarki leśnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznani, 2014 3) PODGÓRSKA T.,SIEROTA Z., s człowiek- człowiek las., CILP, 2010
Literatura uzupełniająca1) Głowacki S., Uboczne użytkowanie lasu, PWR-L, 2) POLAKOWSKA , Leśne rośliny zielarskie, PWR-L, 1987
Uwagi