Historia i teoria kształtowania przestrzeni

History and theory of open space management

2017L

Kod przedmiotu2022S2-HITKP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceHistoria sztuki, Historia sztuki ogrodowej
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień rozwoju sztuki ogrodowej
Opis ćwiczeńZagadnienia regionalne: a) uwarunkowania historyczne, gospodarcze i społeczne kształtowania się krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur oraz Żuław; b) charakterystyczne cechy krajobrazu kulturowego regionu na przykładzie Warmii i Mazur oraz Żuław; c) rozwój i charakterystyka założeń rezydencjonalnych na Warmii i Mazurach i Powiślu. Identyfikacja i analiza historycznych form urbanistycznych i kompozycji ogrodowych. Rysowanie z natury planu miasta.
Opis wykładówZakres terytorialny: obszary Europy oraz południowo-wschodnie rejony basenu Morza Śródziemnego. Zakres chronologiczny: okres przedindustrialny i klasycyzm. Pojęcia i terminy z zakresu urbanistyki, architektury krajobrazu i zabytkowej zieleni. Uwarunkowania geograficzne, gospodarcze, polityczne i społeczno-kulturowe w procesach kształtowania kompozycji przestrzennych. Zasady kształtowania przestrzeni miast, ich struktura funkcjonalna i społeczna, elementy kompozycji urbanistycznej. Spontaniczność i planowość w kształtowaniu układów urbanistycznych. Wybrane zagadnienia z historii teorii urbanistyki. Historia kształtowania i walory przestrzenne, artystyczne i przyrodnicze założeń ogrodowych.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu historii i teorii budowy miast i założeń ogrodowych. Przedstawienie złożoności i ciągłości procesów związanych z kształtowaniem przestrzeni. Przedstawienie uwarunkowań wpływających na kształt przestrzenny historycznych założeń urbanistycznych i ogrodowych. Przedstawienie ważniejszych realizacji urbanistycznych i ogrodowych. Uwrażliwienie na walory historyczne, przestrzenne, artystyczne i przyrodnicze założeń urbanistycznych i ogrodowych. Przekazanie wiedzy o elementach dziedzictwa kulturowego regionu. Przekazanie ogólnej wiedzy historycznej wspomagającej decyzje dotyczące projektowania na obszarach krajobrazu kulturowego.
Literatura podstawowa1) W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko. , PW Warszawa, 1996 2) T. Wróbel, Zarys historii budowy miast, Ossolineum Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1971 3) T. Tołwiński, Urbanistyka. Budowa miast w przeszłości, t. t.1, Wyd. Ministerstwo Odbudowy, 1947
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak