Inżynieria krajobrazu

Landscape engineering

2017L

Kod przedmiotu2022S2-INZYNKRA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceInżynieria Środowiskowa
Wymagania wstępnepodstawy matematyki, umiejętność czytania mapy,
Opis ćwiczeńMetody ograniczenia wpływu infrastruktury drogowej na dzikie zwierzęta, sposoby zmniejszenia śmiertelności zwierząt na drogach. Zasady właściwej lokalizacji przejść dla zwierząt. Zalecane maksymalne odległości pomiędzy przejściami dla różnych grup zwierząt. Dobór typu i parametrów przejścia. Przydatność przejść dla różnych gatunków zwierząt. Podstawowe typy i parametry przejść. Wytyczne dotyczące minimalnych wymiarów różnych typów przejść. Zagospodarowanie i utrzymanie przejść dla zwierząt. Wykonanie projektu lokalizacji przejść dla zwierząt. Hydromorfometryczna ocena wód płynących. River Habitat Survey jako systemem oceny ja¬kości rzek. Metodologia badań według metody RHS, rozmieszczenie profili kontrolnych, wprowadzanie syntetycznych dane dla całego odcinka rzeki. Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS), wskaźnik naturalności siedliska (HQA), Wykonanie hydromorfometrycznej oceny wód płynących.
Opis wykładówSpecyfikacja działań interdyscyplinarnych łączących rozwiązania techniczne i biologiczne mające na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania krajobrazu. Degradacja wód, gleb, gruntów i szaty roślinnej. Zapobieganie zanieczyszczeniu wód podziemnych. Techniczne i biologiczne środki służące renaturyzacji wód powierzchniowych. Gospodarowanie wodami opadowymi. Rekultywacja terenów zdegradowanych. Geotechniczne i biologiczne metody przeciwdziałania rozwojowi niepożądanych procesów geodynamicznych. Zabudowa techniczna i biologiczna cieków i zbiorników wodnych. Rozwiązania techniczne i biologiczne służące sterowaniu procesami migracji dziko żyjących zwierząt. Podstawy prawne ochrony zwierząt w zasięgu oddziaływania dróg. Korytarze migracyjne zwierząt, fragmentacja lasów w Europie, wyznaczenie i ochrona sieci korytarzy migracyjnych. Wpływ dróg na zwierzęta, efekt bariery ekologicznej oraz fragmentacja lasów w Europie, wyznaczenie i ochrona sieci korytarzy migracyjnych. Wpływ dróg na zwierzęta.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z przyczynami degradacji krajobrazu, identyfikowania przyczyn jego degradacji. Stosowania rozwiązań zapobiegających i przeciwdziałających niekorzystnym przekształceniom krajobrazu, stosowanie rozwiązań technicznych i biologicznych mających na celu racjonalne gospodarowanie zasobami krajobrazowymi i ochronę walorów krajobrazowych.
Literatura podstawowa1) Begemann W., Schiechtl H.M. , Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym, Arkady, Warszawa, 1999, s. 199 2) Wiąckowski S.K. , Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska, S.K. Wiąckowski, Kielce, 2000 3) Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R. , Zwierzęta a drogi, PAN, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi