Monitoring środowiska

Monitoring of environment

2018L

Kod przedmiotu2022S2-MONITSRO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska.
Opis ćwiczeńSieć krajowa stacji i stanowisk pomiarowych, sieci pomiarowo-kontrolne stacji (stanowisk) regionalnych i lokalnych. Systemy i techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Zasady pobierania prób środowiskowych, wykonywania pomiarów analitycznych i interpretacji wyników. Reprezentatywność laboratoriów. Główne i potencjalne źródła oraz trendy zmian zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi. Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska - powietrza, wody i gleby. Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb.
Opis wykładówCele, zasady i struktura organizacyjna monitoringu środowiska. Ocena presji emisji zanieczyszczeń, energii i odpadów na środowisko. Monitoring powietrza, wód, gleby i przyrody. Źródła zagrożeń i systemy wczesnego ostrzegania przed skażeniami promieniotwórczymi. Monitoring skażeń promieniotwórczych, pól elektromagnetycznych i hałasu. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Gromadzenie i przetwarzanie danych o środowisku. Sieć monitoringu polskiego, europejskiego, światowego. Organizacja systemu informatycznego monitoringu środowiska, prognozowanie, analizy i oceny stanu środowiska, prezentacja i upowszechnianie danych. Wykorzystanie monitoringu środowiska w architekturze krajobrazu.
Cel kształceniaPoznanie zakresu, struktury organizacyjnej i zadań monitoringu środowiska.
Literatura podstawowa1) GIOŚ, 2012r., "Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 i lata następne", wyd. GIOŚ, Warszawa, s.109, 2) Dygas-Ciołkowska L., Albiniak B., 2014r., „Stan środowiska w Polsce. Raport 2014.” Wyd. Bibl. Monit. Środ. GIOŚ Warszawa. 3) EEA, 2015r., "Środowisko Europy 2015. Stan i prognozy. Synteza", wyd. EAŚ, Kopenhaga, s.203,, 4) Mitosek G., Kostrzewa J., Kobus D., Iwanek J., Parvi R., 2013r., "Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2012", wyd. PMŚ, IOŚ Warszawa, s.112, 5) Siebielec G. (red.), 2012r., "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2010-2012", wyd. IOŚ Warszawa, s.202.
Literatura uzupełniająca1) GUS, 2014r., "Ochrona środowiska", wyd. GUS Warszawa, 2) EAŚ, "http://www.eea.europa.eu/pl/", 3) GIOŚ, "http://www.gios.gov.pl/", 4) WIOŚ Olsztyn, "http://www.wios.olsztyn.pl/".
UwagiLiczebność grup maksimum 16 osób.