Monitoring środowiska

Monitoring of environment

2018L

Kod przedmiotu2022S2-MONITSRO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska.
Opis ćwiczeńSieć krajowa stacji i stanowisk pomiarowych, sieci pomiarowo-kontrolne stacji (stanowisk) regionalnych i lokalnych. Systemy i techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Zasady pobierania prób środowiskowych, wykonywania pomiarów analitycznych i interpretacji wyników. Reprezentatywność laboratoriów. Główne i potencjalne źródła oraz trendy zmian zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi. Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska - powietrza, wody i gleby. Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb.
Opis wykładówCele, zasady i struktura organizacyjna monitoringu środowiska. Ocena presji emisji zanieczyszczeń, energii i odpadów na środowisko. Monitoring powietrza, wód, gleby i przyrody. Źródła zagrożeń i systemy wczesnego ostrzegania przed skażeniami promieniotwórczymi. Monitoring skażeń promieniotwórczych, pól elektromagnetycznych i hałasu. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Gromadzenie i przetwarzanie danych o środowisku. Sieć monitoringu polskiego, europejskiego, światowego. Organizacja systemu informatycznego monitoringu środowiska, prognozowanie, analizy i oceny stanu środowiska, prezentacja i upowszechnianie danych. Wykorzystanie monitoringu środowiska w architekturze krajobrazu.
Cel kształceniaPoznanie zakresu, struktury organizacyjnej i zadań monitoringu środowiska.
Literatura podstawowa1) GIOŚ, Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 i lata następne, GIOŚ, Warszawa, 2015 2) Albiniak B. (red.), Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016, GIOŚ Warszawa, 2017 3) EAŚ, Środowisko Europy 2015. Stan i prognozy. Synteza, EAŚ, Kopenhaga, 2015 4) Kobus D., Iwanek J., Mitosek G., Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2016, PMŚ, IOŚ Warszawa, 2017 5) Siebielec G. (red.), Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2015-2017, IUNG Puławy, 2017
Literatura uzupełniająca1) EAŚ, wyd. EAŚ, http://www.eea.europa.eu/pl/, tom 2) WIOŚ, wyd. WIOŚ Olsztyn, http://www.wios.olsztyn.pl/, tom 3) GIOŚ, wyd. GIOŚ, http://www.gios.gov.pl/, tom 4) GUS, wyd. GUS Warszawa, Ochrona środowiska, 2017r., tom
UwagiLiczebność grup maksimum 16 osób.