Ochrona krajobrazu

Landscape protection

2017L

Kod przedmiotu2022S2-OCHKs
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępnePodstawy wiedzy z zakresu racjonalnego kształtowania środowiska i korzystania z jego zasobów
Opis ćwiczeńFormy ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce. Zakres ochrony krajobrazu w systemie obszarów chronionych. Funkcjonowanie obszarów chronionych – dozwolone kierunki użytkowania. Zakres turystycznego wykorzystywania obszarów objętych ochroną prawną. Ocena kierunków użytkowania wybranego parku krajobrazowego na podstawie analizy dokumentacji. Ocena elementów atrakcyjności turystycznej i możliwości dalszego rozwoju różnych rodzajów i form turystyki w harmonii z funkcją ochronną, na podstawie analizy parametrów chłonności naturalnej i pojemności turystycznej – praca zespołowa. Zadrzewienia w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Znaczenie zieleni przyulicznej. Zasady projektowania i pielęgnacji zieleni przy ciągach komunikacyjnych. Wykonanie koncepcji zagospodarowania wybranego fragmentu zieleni przyulicznej lub przydrożnej - zadanie indywidualne.
Opis wykładówProblemy ochrony krajobrazu – rys historyczny i współczesność. Wyznaczanie obszarów chronionych – etapy przygotowawcze. Metodologia opracowywania dokumentacji. Zasady sporządzania planów ochrony rezerwatu, parku krajobrazowego, parku narodowego, obszaru Natura 2000. Ekologiczne kryteria i zasady kształtowania przyrodniczych krajobrazów kulturowych. Możliwości racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrodniczych i walorów kulturowych. Podstawy prawne krajowego i światowego systemu ochrony przyrody oraz krajobrazu. Kategorie obszarów chronionych według IUCN. Europejska konwencja krajobrazowa. Udział Polski w międzynarodowych konwencjach i programach na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu. Wybrane organizacje społeczne w działaniach regionalnych i krajowych. Ochrona, konserwacja i rewaloryzacja krajobrazów zabytkowych
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu prawnych uwarunkowań ochrony przyrody i krajobrazu w ustawodawstwie polskim i międzynarodowym. Poznanie zasad wyznaczania obszarów chronionych, etapów przygotowania dokumentacji do planów ochrony oraz nabycie umiejętności ich oceny. Wskazanie możliwości racjonalnego użytkowania obszarów chronionych. Opanowanie zasad projektowania zieleni wysokiej i niskiej przy ciągach komunikacyjnych z uwzględnieniem jej wielofunkcyjnej roli.
Literatura podstawowa1) Żarska B., Ochrona krajobrazu, t. 1, Wyd. SGGW, Warszawa, 2002, s. s.250 2) Dubel K., Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, t. 1, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2000, s. s.160
Literatura uzupełniająca1) Bugała W., Drzewa i krzewy terenów zieleni, t. 1, PWRiL Warszawa, 2000, s. s.245 2) Opracowanie zbiorowe, Katalog roślin – drzewa, krzewy, byliny zalecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, t. 1, Agencja Promocji Zieleni. Warszawa , 2006, s. s.240
UwagiBrak