Ochrona środowiska

Environmental protection

2017L

Kod przedmiotu2022S2-OCHROSR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceGleboznawstwo, biologia
Wymagania wstępnepodstawy pracy w laboratorium chemicznym, podstawy chemii, gleboznawstwa
Opis ćwiczeńLaboratoryjne: Oznaczanie pH i zasolenia gleby. Oznaczanie N-NH4+, N-NO3, chlorków, rozpuszczalnych ortofosforanów w wodach powierzchniowych i ściekach. Oznaczanie przewodnictwa elektrolitycznego wód powierzchniowych. Określanie rodzaju próchnicy w glebie. Wpływ kationów jedno- i dwuwartościowych na glebę. Oznaczanie zawartości glinu wymiennego w glebie Jakościowe określanie sorpcji metali ciężkich przez różne rodzaje gleb. Oznaczanie zawartości metali ciężkich w glebach (Zn, Cu, Pb, Cd). Wpływ metali ciężkich na kiełkowanie i rozwój roślin
Opis wykładówGeneza, rozwój i międzynarodowe aspekty prawnej ochrony środowiska. Stan środowiska przyrodniczego w Polsce i na świecie. Żywe i nieożywione zasoby przyrody. Organizacje, instytucje i formy ochrony przyrody. Areosfera – źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony. Gospodarka zasobami wodnymi, stan hydrosfery, przyczyny zanieczyszczeń. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń litosfery. Degradacja fizyczna, chemiczna i biologiczna gleb. Ochrona i rekultywacja gleb. Gospodarcze aspekty ochrony środowiska – zasady zrównoważonego rozwoju, metoda oceny oddziaływania na środowisko
Cel kształceniaPoznanie zagrożeń i przemian zachodzącymi w środowisku w wyniku jego zanieczyszczenia
Literatura podstawowa1) B.J. Alloway, D.C. Ayers, , 1) B.J. Alloway, D.C. Ayers, , 1999r., "Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska", wyd. PWN, 2) E. Pyłka-Gutowska , 1999r., "Ekologia z ochroną środowiska", wyd. Oswiata, 3) E. Grochowicz, J. Korytkowski, 1999r., "Ochrona przyrody i wód", wyd. WSiP, 4) G. Dobrzański, B.M. Dobrzańska, D. Kiełczewski, 1997r., "Ochrona środowiska przyrodniczego", wyd. WEiS, 5) J. Golimowski, S. Rubel, M. Siemieński, 1994r., "Chemia w badaniu środowiska naturalnego", wyd. WSiP., PWN, 1999 2) E. Pyłka-Gutowska , Ekologia z ochroną środowiska, Oswiata, 1999, 2004 3) E. Grochowicz, J. Korytkowski,, Ochrona przyrody i wód, WSiP, 1999 4) Dobrzańska B.M., . Dobrzański G. Kiełczewski , Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) Andrews J.E., Brimblecombe P, Jickells T.D., P.S. Liss P.L., Wprowadzenie do chemii środowiska, WNT, 1996 2) Greinert H., Greinert A,, Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego, wyd. Politechniki Zielonogorskiej, 1999 3) Namiernik J., Jamrógiewicz , Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, PWN, 1999 4) Kowalik P., Ochrona środowiska glebowego, PWN, 2001
Uwagi