Planowanie przestrzenne

Land use planning

2017L

Kod przedmiotu2022S2-PLANOPRZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńModelowanie struktury przestrzennej obszaru. Oznaczenia stosowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Analiza zagospodarowania terenu. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania terenu. Projekt zagospodarowania terenu.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i definicje dotyczące planowania przestrzennego. Geneza rozwoju planowania przestrzennego w Polsce i na świecie. Podstawy prawne planowania przestrzennego i systematyka opracowań planistycznych w Polsce. Planowanie przestrzenne na poziomie kraju - Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. Planowanie przestrzenne na poziomie województwa – plan zagospodarowania przestrzennego województwa, audyt krajobrazowy. Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego. Planowanie przestrzenne na poziomie gminy – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (miejscowy plan rewitalizacji) . Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu gospodarki przestrzennej. Zapoznanie studentów z podstawami prawnymi planowania przestrzennego w Polsce. Zapoznanie studentów z systematyką opracowań planistycznych w Polsce. Dostarczenie wiedzy o treści i procedurach sporządzania opracowań planistycznych na poszczególnych szczeblach podziału administracyjnego. Dostarczenie wiedzy o wpływie opracowań planistycznych na kształtowanie przestrzeni.
Literatura podstawowa1) R.Cymerman (red.), Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego , UWM, Olsztyn, 2017 2) Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M, Planowanie przestrzenne w gminach, Sedno, Wydawnictwo Akademickie, 2012 3) Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne. Komentarz., C.H.Beck, Warszawa, 2016
Literatura uzupełniająca1) , Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Tekst jednoloty Dz.U. 2017 poz. 1073, 2003
Uwagibrak