Projektowanie konserwatorskie

Conservation of historic monuments - design project

2018Z

Kod przedmiotu2022S2-PROJEKON
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceHistoria sztuki, Konserwacja i rewaloryzacja krajobrazu, Historia i teorie kształtowania przestrzeni.
Wymagania wstępneUmiejętność wykonania inwentaryzacji pomiarowej, dendrologicznej i dendrochronologicznej.
Opis ćwiczeńOpracowanie elementów dokumentacji projektowej: inwentaryzacji dendrologicznej, inwentaryzacji dendrochronologicznej, sporządzenie wytycznych konserwatorskich do pielęgnacji drzew. Praca w grupach: opracowanie wybranych koncepcji projektowych dla jednego z obiektów: zabytkowego ogrodu/parku, obszaru rynku staromiejskiego, fosy staromiejskiej, dawnych koszar, przedogródka przy zabytkowym domu wiejskim lub miejskiego, zieleni na terenie zabytkowego cmentarza lub lapidarium.
Opis wykładówCharakterystyka układów przestrzennych oraz wartości historycznych, artystycznych i estetycznych zabytkowych ogrodów, parków, cmentarzy, obszarów staromiejskich. Merytoryczne i prawne zasady ochrony zabytkowych ogrodów i parków, cmentarzy, zieleni staromiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowej Karty Ogrodów Historycznych z 1981 – „Karty Florenckiej”. Metodologia projektowania konserwatorskiego i merytoryczny zakres opracowań dla ww. obiektów (studia, analizy, waloryzacja, wytyczne konserwatorskie, koncepcja projektowa, projekt techniczny).
Cel kształceniaPrzedstawienie wartości zabytkowych oraz zaznajomienie ze specyfiką, zasadami prawnymi i merytorycznymi oraz metodologią opracowywania projektów konserwatorskich dla różnego rodzaju zabytkowej zieleni.
Literatura podstawowa1) Bogdanowski J., Polskie ogrody ozdobne, Arkady, 2000 2) Mitkowska A., Mirek Z., Hodor K., Genius Loci w sztuce ogrodowej: aspekty historyczne i współczesne, Politechnika Krakowska, 2010 3) Jackiewicz M., Jackiewicz-Garniec M., Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich: dobra utracone czy ocalone? , Studio Arta, 2001 4) Janecki J., Z Borkowski, Krajobraz i ogród wiejski, t. 1-3, 5, Kul Warszawa, 2004 5) Siewniak M, Pielęgnowanie drzew dzisiaj, Kurier Konserwatorski nr 8, Kurier konserwatorski, 2010 6) Majdecki L., Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, 1993 7) Majdecki L., Historia ogrodów, PWN, 2007, 2009 8) Różańska A., T. Krogulec, J. Rylke, Ogrody, Historia sztuki ogrodowej, SGGW, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi