Projektowanie konserwatorskie

Conservation of historic monuments - design project

2018Z

Kod przedmiotu2022S2-PROJEKON
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceHistoria sztuki, Konserwacja i rewaloryzacja krajobrazu, Historia i teorie kształtowania przestrzeni.
Wymagania wstępneUmiejętność wykonania inwentaryzacji pomiarowej, dendrologicznej i dendrochronologicznej.
Opis ćwiczeńOpracowanie elementów dokumentacji projektowej: inwentaryzacji dendrologicznej, inwentaryzacji dendrochronologicznej, sporządzenie wytycznych konserwatorskich do pielęgnacji drzew. Praca w grupach: opracowanie wybranych koncepcji projektowych dla zabytkowego ogrodu i parku, obszaru rynku staromiejskiego, fosy staromiejskiej, dawnych koszar, przedogródka przy zabytkowym domu wiejskim, zieleni na terenie zabytkowego cmentarza lub lapidarium.
Opis wykładówCharakterystyka układów przestrzennych oraz wartości historycznych, artystycznych i estetycznych zabytkowych ogrodów, parków, cmentarzy, obszarów staromiejskich. Merytoryczne i prawne zasady ochrony zabytkowych ogrodów i parków, cmentarzy, zieleni staromiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowej Karty Ogrodów Historycznych z 1981 – „Karty Florenckiej”. Metodologia projektowania konserwatorskiego i merytoryczny zakres opracowań dla ww. obiektów (studia, analizy, waloryzacja, wytyczne konserwatorskie, koncepcja projektowa, projekt techniczny).
Cel kształceniaPrzedstawienie wartości zabytkowych oraz zaznajomienie ze specyfiką, zasadami prawnymi i merytorycznymi oraz metodologią opracowywania projektów konserwatorskich dla różnego rodzaju zabytkowej zieleni.
Literatura podstawowa1) Bogdanowski J., 2000, Polskie ogrody ozdobne. Wyd. Arkady, Warszawa; 2) Genius loci w sztuce ogrodowej: aspekty historyczne i współczesne, 2010, praca zbiorowa pod red. A. Mitkowskiej, Z. Mirka, K. Hodor. Wyd. PK, Kraków; 3) Jackiewicz M., Jackiewicz-Garniec M., 2001, Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich: dobra utracone czy ocalone? Wyd. Studio Arta Mirosław Garniec, Olsztyn; 4) Janecki J., Z Borkowski, 2004, Krajobraz i ogród wiejski. Wyd. Kul, Warszawa, t.1-3; 5) Siewniak M., 2010, Pielęgnowanie drzew dzisiaj, Kurier Konserwatorski nr 8, 2010; 6) Majdecki L., 1993, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. Wyd. PWN, Warszawa; 7) Majdecki L. 2007, 2009, Historia ogrodów. Wyd. PWN, Warszawa; 8) Małachowicz E., 1988, Ochrona środowiska kulturowego. Wyd. PWN, Warszawa, t. 1 i 2; 9) Rak J, Ogrody pamięci, dekorowanie grobów kwiatami. Wyd. MULICO, Warszawa; 10) Różańska A., T. Krogulec, J. Rylke, 2002, Ogrody, Historia sztuki ogrodowej. Wyd. SGGW, Warszawa;
Literatura uzupełniająca
Uwagi