Projektowanie urbanistyczne i ruralistyczne

Urban and rural design

2018Z

Kod przedmiotu2022S2-PUIRs
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceprojektowanie komputerowe, zasady projektowania, projektowanie
Wymagania wstępnepodstawy projektowania
Opis ćwiczeńProjektowanie obszarów satelitarnych, wykorzystanie teorii trzech magnesów w odniesieniu do obszarów poza strefą ściśle zurbanizowaną, analizy krajobrazu z uwzględnieniem genius locci. Inwentaryzacje i waloryzacje obszarowe z podziałem na grupy. Modele funkcjonalne. Kompozycje włączające trzeci wymiar, złudzenia optyczne, znaczenie czasu i światła. Dobór materiałów budowlanych i zieleni z podziałem na okresy czasowe. Wstępny kosztorys. Prezentacje z wizualizacjami przed wybranytm spektrum grupy społecznej reprezentującej inwestora.
Opis wykładówPrzedstawienie zasad projektowania obszarów satelitarnych, wykorzystanie teorii trzech magnesów w odniesieniu do obszarów poza strefą ściśle zurbanizowaną, analizy krajobrazu z uwzględnieniem genius locci. Inwentaryzacje i waloryzacje obszarowe z podziałem na grupy. Modele funkcjonalne. Kompozycje włączające trzeci wymiar, złudzenia optyczne, znaczenie czasu i światła. Dobór materiałów budowlanych i zieleni z podziałem na okresy czasowe. Wstępny kosztorys. Prezentacje z wizualizacjami przed wybranytm spektrum grupy społecznej reprezentującej inwestora.
Cel kształceniaDostarczenie wiedzy i wyrobienie umiejętności sporządzania skomplikowanych, wieloetapowych projektów na granicy strefy zurbanizowanej i ruralistycznej, z uwzględnieniem specyfiki funkcji . Wyrobienie zdolności do szerokiego odnoszenia projektu w komponowaniu w krajobrazu otwartego.
Literatura podstawowa1) A. Böhm, 2006r., "Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu o czynniku krajobrazu.", wyd. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej., 2) Z.Myczkowski, 1998r., "Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce", wyd. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej..
Literatura uzupełniająca
Uwagi