Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem

Enterprise management basis

2018L

Kod przedmiotu2022S2-PZP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy ekonomii
Wymagania wstępneznajomość zagadnień funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówMiejsce i znaczenie teorii organizacji i zarządzania wśród innych dyscyplin naukowych. Pojęcie, rozwój i typologia struktur organizacyjnych. Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie. Funkcje zarządzania. Planowanie w przedsiębiorstwie. Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Władza i autorytet. Motywacja. Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie strategiczne. Komunikacja i negocjacje
Cel kształceniaCelem poznawczym nauczania przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy w zakresie teoretycznych podstaw zarządzani przedsiębiorstwem. Celem praktycznym przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem podstawowych metod i technik stosowanych w zarządzaniu. Przeprowadzone zajęcia koncentrują się nie tylko na przekazywaniu i ugruntowaniu wiedzy ekonomicznej, ale także na nauce interpretacji najbardziej złożonych i aktualnych problemów występujących w gospodarce rynkowej.
Literatura podstawowa1) Nieżurawski Lech (red.), Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2005 2) Niedzielski Eugeniusz, Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazursiego w Olsztynie, 2006 3) Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998 4) Koźmiński Andrzej K., Piotrowski Włodzimierz, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 5) Stoner James A.F., Wankel Charles, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997 6) Wach Krzysztof, Podstawy organizacji i zarządzania zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi