Rekultywacja krajobrazu

Landscape reclamation

2018Z

Kod przedmiotu2022S2-REKULKRA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceOchrona krajobrazu
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńĆwiczenia audytoryjne: Analiza struktury przestrzennej degradacji w Polsce. Zasady i wytyczne sporządzania projektu rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych. Fazy rekultywacji, wybór kierunku rekultywacji i zagospodarowania. Planowanie prac rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych przez górnictwo siarki. Rekultywacja biologiczna – umacnianie zboczy zwałowisk. Dobór składników mieszanin rekultywacyjnych stosowanych w procesie hydroobsiewu i aviohydroobsiewu. Projektowanie i omówienie koncepcji rekultywacji terenów składowania odpadów. Dobieranie materiałów stosowanych w rekultywacji. Ćwiczenia projektowe: Opracowywanie koncepcji rekultywacji i zagospodarowania krajobrazu zdegradowanego przez różne presje: górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego, siarki, surowców skalnych, piasku i żwiru, górnictwo podziemne węgla kamiennego, rud żelaza i metali nieżelaznych, górnictwo otworowe siarki, składowanie odpadów komunalnych i wydobywczych.
Opis wykładówPodstawy prawne rekultywacji. Ogólne zasady rekultywacji terenów zdegradowanych. Inwentaryzacja terenów zdewastowanych i zdegradowanych. Ocena przydatności zwałowisk kopalnianych do rekultywacji. Rekultywacja krajobrazu zdegradowanego przez górnictwo podziemne węgla kamiennego, rud żelaza oraz rud cynku i ołowiu. Prace rekultywacyjne na terenach zdegradowanych przez górnictwo miedzi. Rekultywacja wyrobisk i zwałowisk po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. Rekultywacja techniczna i biologiczna terenów przekształconych górnictwem kruszyw naturalnych. Rekultywacja terenów składowania opadów. Sposoby rekultywacji terenów zdegradowanych przez zakłady energetyczne, imisję zanieczyszczeń, skażonych przez substancje ropopochodne. Techniki oczyszczania gruntu: ex-situ i in-situ. Nowoczesne technologie stosowane w rekultywacji.
Cel kształceniaZapoznanie słuchaczy z wiedzą teoretyczną i praktycznymi działaniami w zakresie rekultywacji krajobrazu zdegradowanego przez różne czynniki.
Literatura podstawowa1) Karczewska A., 2012r., "Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych", wyd. AR Wrocław, 2) Maciak F., 2003r., "Ochrona i rekultywacja środowiska", wyd. SGGW, Warszawa, 3) Maciejewska A., 2000r., "Rekultywacja i ochrona środowiska w górnictwie odkrywkowym", wyd. PW, 4) Zadroga B., Olańczuk-Neyman K. , 2001r., "Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego", wyd. PG.
Literatura uzupełniająca
Uwagi-