Ruralistyka

Rural planing

2017L

Kod przedmiotu2022S2-RURAL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceZasady projektowania
Wymagania wstępneZnajomość klasyfikacji i waloryzacji krajobrazów. Znajomość metod i technik projektowania obiektów architektury krajobrazu.
Opis ćwiczeńAnalizy planów wsi warmińskich. Wykonanie rysunków studialnych. Inwentaryzacja ruralistyczno – krajobrazowa wybranej miejscowości (dokumentacja monograficzna, kartograficzna, fotograficzna) – prace terenowe i kameralne. Panorama miejscowości – rysunki, szkice. Projekt zagospodarowania wybranego wnętrza publicznego lub prywatnego we wcześniej opracowanej miejscowości. Układ funkcjonalny i koncepcje projektowe z uwzględnieniem doboru roślin, układu komunikacyjnego i małej architektury. Opracowanie projektu technicznego.
Opis wykładówRozwój osadnictwa wiejskiego. Typy i formy przestrzenne osiedli wiejskich. Zespoły dworsko-parkowe jako krajobrazowe elementy historyczne. Regionalizm w typach zabudowy wiejskiej. Parki etnograficzne jako miejsce ekspozycji zachowanych obiektów architektonicznych. Uwarunkowania prawne dotyczące ochrony zabudowy wiejskiej oraz gruntów rolnych i leśnych. Wpływ systemów rolniczych i technologii upraw na przestrzeń krajobrazową. Rozłóg pól i jego znaczenie w kształtowaniu krajobrazu. Użytki zielone i ich miejsce w przestrzeni rolniczej. Granica rolno-leśna. Kierunki przekształceń krajobrazu rolniczego. Współczesna zabudowa wiejska. Budynki inwentarskie i obiekty towarzyszące. Podział i funkcje terenów zieleni na wsi. Ogród wiejski – rodzaje i funkcje. Rozwój turystyki wiejskiej i jej wpływ na krajobraz. Inwentaryzacja ruralistyczno - krajobrazowa. Metody i techniki waloryzacji krajobrazu rolniczego.
Cel kształceniaPrzekazanie podstaw wiedzy z zakresu walorów przyrodniczych i kulturowych oraz kierunków kształtowania krajobrazów wiejskich. Opanowanie podstawowych zasad przygotowania projektu zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu na obszarach wiejskich.
Literatura podstawowa1) Bohm A., 2006r., "Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji.", wyd. Wyd. Politechniki Krakowskiej, 2) Borcz Z., 2003r., "Architektura wsi", wyd. Wyd. AR Wrocław, 3) Drożdż - Szczybura M., 2000r., "Wybrane problemy ochrony krajobrazu kulturowego polskiej wsi.", wyd. Wyd. Politechniki Krakowskiej.
Literatura uzupełniająca1) Młynarczyk K. (red.), 2002r., "Agroturystyka", wyd. Wyd. UWM w Olsztyni, s.236
UwagiCzęść ćwiczeń odbywa się w formie zajęć terenowych.