Ruralistyka

Rural planing

2017L

Kod przedmiotu2022S2-RURAL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceZasady projektowania
Wymagania wstępneZnajomość klasyfikacji i waloryzacji krajobrazów. Znajomość metod i technik projektowania obiektów architektury krajobrazu.
Opis ćwiczeńAnalizy planów wsi warmińskich. Wykonanie rysunków studialnych. Inwentaryzacja ruralistyczno – krajobrazowa wybranej miejscowości (dokumentacja monograficzna, kartograficzna, fotograficzna) – prace terenowe i kameralne. Panorama miejscowości – rysunki, szkice. Projekt zagospodarowania wybranego wnętrza publicznego lub prywatnego we wcześniej opracowanej miejscowości. Układ funkcjonalny i koncepcje projektowe z uwzględnieniem doboru roślin, układu komunikacyjnego i małej architektury. Opracowanie projektu technicznego.
Opis wykładówRozwój osadnictwa wiejskiego. Typy i formy przestrzenne osiedli wiejskich. Zespoły dworsko-parkowe jako krajobrazowe elementy historyczne. Regionalizm w typach zabudowy wiejskiej. Parki etnograficzne jako miejsce ekspozycji zachowanych obiektów architektonicznych. Uwarunkowania prawne dotyczące ochrony zabudowy wiejskiej oraz gruntów rolnych i leśnych. Wpływ systemów rolniczych i technologii upraw na przestrzeń krajobrazową. Rozłóg pól i jego znaczenie w kształtowaniu krajobrazu. Użytki zielone i ich miejsce w przestrzeni rolniczej. Granica rolno-leśna. Kierunki przekształceń krajobrazu rolniczego. Współczesna zabudowa wiejska. Budynki inwentarskie i obiekty towarzyszące. Podział i funkcje terenów zieleni na wsi. Ogród wiejski – rodzaje i funkcje. Rozwój turystyki wiejskiej i jej wpływ na krajobraz. Inwentaryzacja ruralistyczno - krajobrazowa. Metody i techniki waloryzacji krajobrazu rolniczego.
Cel kształceniaPrzekazanie podstaw wiedzy z zakresu walorów przyrodniczych i kulturowych oraz kierunków kształtowania krajobrazów wiejskich. Opanowanie podstawowych zasad przygotowania projektu zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu na obszarach wiejskich.
Literatura podstawowa1) Bohm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 2006 2) Borcz Z. , Architektura wsi, Wyd. AR Wrocław, 2003 3) Górka A., Krajobrazowy wymiar ruralistyki, Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2016 4) Raszeja E., Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2013
Literatura uzupełniająca1) Wiśniewska M., Osadnictwo wiejskie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007
UwagiCzęść ćwiczeń odbywa się w formie zajęć terenowych.