Systemy informacji przestrzennej w architekturze krajobrazu

Geographic information Systems in Landscape Architecture

2018Z

Kod przedmiotu2022S2-SIPWAK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzająceFizjografia, gleboznawstwo, technologie informacyjne
Wymagania wstępneWiedza, umiejętności i kompetencje z fizjografii, gleboznawstwa i technologii informacyjnych
Opis ćwiczeńŚrodowisko programu TNT mips free. Tworzenie pliku projektowego. Warstwy danych rastrowych i wektorowych oraz ich wyświetlanie. Geokodowanie (rejestracja) warstw rastrowych i wykonanie pomiarów przestrzennych. Tworzenie warstw wektorowych i tabel atrybutowych. Analiza warstw rastrowych i wektorowych. Analiza tabel atrybutowych. Przetwarzanie danych uzyskanych ze źródeł kartograficznych. Sporządzanie map w SIP. Tworzenie i analiza cyfrowej mapy glebowo-rolniczej. Analiza pokrycia terenu obszaru wiejskiego.
Opis wykładówTeoria systemów informacji przestrzennej. Warstwy danych rastrowych i wektorowych. Atrybuty i bazy danych. Odwzorowania kartograficzne. Analiza warstw rastrowych i wektorowych. Analiza baz danych. Generowanie, edycja i przetwarzanie warstw. Numeryczne modele terenu i powierzchni. Etapy tworzenia projektów w SIP. Przygotowanie map tematycznych do wydruku w SIP. Tworzenie i analiza numerycznej mapy glebowo-rolniczej. Analiza pokrycia terenu obszaru wiejskiego. Oprogramowanie SIP (komercyjne i freeware).
Cel kształceniaZapoznanie się z ogólną teorią systemów informacji przestrzennej, pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiLiczebność grupy ćwiczeniowej maksymalnie 12 osób.