Specjalizacyjne seminarium magisterskie

Specialization graduate seminar

2018L

Kod przedmiotu2022S2-SSM1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty kierunkowe na stopniu I i II kierunku Architektura Krajobrazu
Wymagania wstępneukończone kierunkowe studia I stopnia, umiejętności czytania map, zaawansowanej grafiki komputerowej, znajomość obsługi programów SIP,
Opis ćwiczeńIndywidualna i zespołowa praca dyplomantów: prezentacja wybranych zagadnień badawczych na podstawie literatury. Opracowanie przeglądu literatury z zakresu zagadnień kierunku kształcenia i opracowanie zagadnień egzaminu dyplomowego. Metodologia badań naukowych w zakresie architektury krajobrazu. Metodologia przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej. Konstrukcja pracy magisterskiej i podział na rozdziały i ich zawartość. Wybór problemu i tematu badawczego. Prezentacja aktualnego stanu wiedzy na wybrany temat pracy dyplomowej. Omówienie zakresu i metodyki badań. Opisowa i graficzna prezentacja wyników. Interpretacja wyników badań i ich konfrontacja z piśmiennictwem. Formułowanie konkluzji i wnioskowanie.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPrzygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej i zdania egzaminu dyplomowego magisterskiego. Celem kształcenia jest przygotowanie dyplomanta do naukowego i kreatywnego rozwiązywania problemów łącznie z dostrzeganiem i werbalizowaniem problemów naukowych, formułowaniem hipotez badawczych, umiejętnością logicznego i sprawnego doboru materiału i metod, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki, logicznego prezentowania wyników badań i efektownego przeprowadzenia dyskusji.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-