Zarys architektury i urbanistyki

Theory of architecture and urban planning

2018Z

Kod przedmiotu2022S2-ZARARIU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceHistoria i teoria kształtowania przestrzeni
Wymagania wstępneZnajomość historii urbanistyki
Opis ćwiczeń1.Przedstawienie w formie rysunkowej przestrzeni urbanistycznej Śródmieścia Olsztyna. Zakres opracowania: pięć rysunków perspektywicznych wykonanych w terenie, format A3, technika dowolna. 2.Wprowadzenie zmian w przestrzeń z ćwiczenia nr 1 (skala, proporcje, relacje elementów wnętrza, zieleń). 3.Makieta urbanistyczna. 4.Analiza urbanistyczna wybranego obszaru miasta, poprzedzona inwentaryzacją stanu istniejącego, dokumentacją fotograficzną i rysunkową. Wyznaczenie elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej. Określenie zasad kształtowania zespołów urbanistycznych oraz struktury zabudowy z charakterystycznymi elementami architektonicznymi. Rysowanie panoram i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych. Zaprojektowanie wybranego wnętrza urbanistycznego.
Opis wykładówPodstawowe definicje: architektura, urbanistyka, miasto. Elementy tworzące wizerunek miasta (Kevin Lynch). Czynniki miastotwórcze. Uprzemysłowienie i rozwój miast XIX w. Idee urbanistyczne przełomu XIX/XX w. – miasto liniowe, przemysłowe, koncepcja miasta-ogrodu E. Howarda. Nowe kierunki w architekturze przełomu XIX/XX w., nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Struktura funkcjonalno– przestrzenna współczesnego miasta. Elementy kompozycji urbanistycznej. Zasady kształtowania zespołów urbanistycznych. Podstawowe funkcje miasta - mieszkanie, praca, wypoczynek, zieleń, usługi, komunikacja. Rodzaje zabudowy mieszkaniowej. Funkcje śródmieścia. Zagadnienia rewitalizacji tkanki miejskiej. Rozmieszczenie przemysłu w obrębie aglomeracji. Tereny zieleni jako element struktury i kompozycji przestrzennej w skali miasta. Współczesne tendencje w projektowaniu terenów zieleni miejskiej. Zieleń jako miernik jakości przestrzeni miejskiej. Kształtowanie krajobrazu przestrzeni publicznej.
Cel kształceniaZnajomość zagadnień urbanistycznych przełomu XIX i XX w. Analiza podstawowych funkcji miasta, teoria Kevina Lyncha. Rola i znaczenie terenów zieleni we współczesnym mieście.
Literatura podstawowa1) J.M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, PW Warszawa, 2005 2) K. Lynch, Obraz miasta, Archiwolta Kraków, 2011 3) W. Ostrowski, Urbanistyka współczesna, Arkady, 1975 4) A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy, PK Kraków, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak