Kształtowanie i ochrona krajobrazu - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier Architekt Krajobrazu kierunek Architektura Krajobrazu

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjne oraz nauk technicznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada poszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada pogłębione umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent jest przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie poniżej wymienione efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla kierunku architektura krajobrazu przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu architektury krajobrazu
  b) Ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych architekturą krajobrazu w tym także wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną
  c) Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu architektury krajobrazu oraz pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do architektury krajobrazu
  d) Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu architektury krajobrazu, w tym także o środowisku przyrodniczym i jego zrównoważonego użytkowania
  e) Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla architektury krajobrazu i pokrewnych dyscyplin naukowych
  f) Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych mających zastosowanie w kształtowaniu krajobrazu; wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał krajobrazu
  g) Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu
  h) Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej architekta krajobrazu
  i) Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  j) Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu o prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  k) Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  l) Ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
  m) Ma pogłębioną wiedzę na temat ochrony i inżynierii środowiska, podstaw techniki, zasad monitoringu oraz kształtowania i rekultywacji krajobrazu
  n) Ma pogłębioną wiedzę o roli organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich z zakresu kształtowania krajobrazu
  o) Wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
  p) Ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu komponentów środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej w kształtowaniu krajobrazu oraz o ich zagrożeniach
  q) Ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie architektury krajobrazu; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  b) Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym architektów krajobrazu oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie architektury krajobrazu
  c) Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla architektury krajobrazu lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych, dokumentując graficzną część opracowania lub projektu.
  d) Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą przestrzennych wizualizacji idei i projektów z zakresu architektury krajobrazu
  e) Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
  f) Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  g) Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
  h) Potrafi planować i przeprowadzać analizy uwarunkowań sytuacyjnych przestrzeni przy użyciu zaawansowanych metod stosowanych w obszarze architektury krajobrazu, w tym pomiarów i symulacji komputerowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  i) Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne i symulacyjne, w tym techniki modelowania komputerowego. Potrafi ocenić ich przydatność w praktyce zawodowej architekta krajobrazu
  j) Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla architektury krajobrazu oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
  k) Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi podczas prac projektowych i wykonawczych różnych branż przy obiektach architektury krajobrazu
  l) Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie architektury krajobrazu
  m) Zna zasady bezpieczeństwa związane z projektowaniem i wykonywaniem obiektów architektury krajobrazu
  n) Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
  o) Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  p) Potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
  q) Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla architektury krajobrazu, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne,
  r) Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego z zakresu architektury krajobrazu, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; Potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
  s) Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować obiekt, system lub proces, związane z architekturą krajobrazu oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  b) Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej architekta krajobrazu , w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  c) Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  d) Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  e) Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu architekt krajobrazu
  f) Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  g) Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
  h) Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego
  i) Posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego środowiska
  j) Ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu architekta krajobrazu
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w administracji, rolnictwie, instytucjach badawczych, jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania przestrzennego, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz instytucjach zajmujących się kształtowaniem i konserwacją krajobrazu.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 2
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Historia i teoria kształtowania przestrzeni
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Inżynieria krajobrazu
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Ochrona krajobrazu
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Ochrona środowiska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Planowanie przestrzenne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ruralistyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 1
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 1A
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
30
III - Kierunkowe
Gospodarka leśna
1,5
ZAL-O


ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
9
2
4
15
Projektowanie konserwatorskie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Projektowanie urbanistyczne i ruralistyczne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Rekultywacja krajobrazu
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
Systemy informacji przestrzennej w architekturze krajobrazu
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
Zarys architektury i urbanistyki
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł przedmiotów do wyboru sem. zim. 2
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Moduł przedmiotów do wyboru sem. zim. 2A
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Monitoring środowiska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Projektowanie urbanistyczne i ruralistyczne
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 3
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Praca magisterska
20
ZAL
Ćwiczenia
0
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
SUMA
30,0