Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2021Z

Kod przedmiotu1400NXO-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówtudent rozpoznaje podstawowe zagrożenia dla zdrowia i życia, które związane są z jego przebywaniem na terenie Uczelni. Student jest zdolny do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i działań w sytuacji zagrożenia.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Danuta Koradecka, Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, CIOP Warszawa, 2010 2) RP, USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, MNiSW, 2018 3) RP, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, MNiSW, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi