Filologia angielska - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: W systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty – przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy nowożytny (angielski) i przedmioty do wyboru: historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna lub matematyka. W systemie „starej matury” kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty: język obcy nowożytny (angielski), historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński, język polski.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Celem kształcenia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska jest:
  - wykształcenie umiejętności językowych do poziomu co najmniej B2+/C1 znajomości języka angielskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  - przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego,
  - przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa angielskiego,
  - przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka angielskiego,
  - wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego, prezentacji zdobytej wiedzy w języku angielskim,
  - wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji,
  - wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych,
  - wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności filologia angielska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii angielskiej w naukach humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
  - Zna podstawową terminologię w języku angielskim z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i przekładoznawstwa
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa angielskiego, literaturoznawstwa, historii Anglii i USA, kulturoznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego oraz przekładoznawstwa
  - Ma podstawową wiedzę na temat historii teorii językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych i przekładoznawczych, zna ich najważniejszych przedstawicieli, główne kierunki rozwoju oraz najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie tych dyscyplin filologicznych
  - Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu językoznawstwa angielskiego, zna klasyfikację i opis artykulacji dźwięków języka angielskiego, jego segmentalnych i suprasegmentalnych jednostek (sylaba, akcent, rytm, intonacja), morfologię, składnię i semantykę, a także zna różnice zachodzące między językiem angielskim i polskim z punktu widzenia językoznawstwa
  - Zna podstawowe metody analizy językoznawczej reprezentacyjne dla określonych gałęzi językoznawstwa
  - Ma świadomość złożoności języka i jego struktury ze szczególnym uwzględnieniem systemu dźwięków, składni i morfologii w całym systemie języka oraz opisuje kontrasty występujące między językami polskim i angielskim w tych aspektach
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię przekładu (objaśnia operacje przekładowe; definiuje i opisuje proces przekładu; rozróżnia rodzaje znaczeń i wskazuje procedury przekładowe pomocne w rekonstrukcji odnośnych znaczeń)
  - Ma podstawową wiedzę o powiązaniach translatoryki z badaniami językoznawczymi, literaturoznawczymi i kulturoznawczymi
  - Ma świadomość kompleksowej natury języka angielskiego oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię adekwatną do omawianych zagadnień literaturoznawczych w zakresie rodzajów, gatunków, konwencji, tropów stylistycznych, zabiegów literackich, zilustrowaną odpowiednimi przykładami (np. cytaty, fragmenty lub całe teksty literackie), zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł literackich należących do różnych gatunków i konwencji
  - Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie historii literatury angielskiej i amerykańskiej, zna najważniejszych przedstawicieli literatury angielskiej i amerykańskiej i ich wybrane dzieła
  - Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii literatury angielskiej i amerykańskiej z historią Anglii i USA oraz historią kultury europejskiej
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną dotyczącą historycznych uwarunkowań kultury krajów anglojęzycznych
  - Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu kultury i instytucji życia publicznego i orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranych krajów angielskiego obszaru językowego
  - Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych zachodzących w Anglii i USA
  - Ma uporządkowaną, podstawową terminologię konieczną do opisu różnych aspektów gramatyki języka angielskiego, typów wypowiedzi ustnych i pisemnych
  - Zna podstawową terminologię obejmującą opracowywanie, porządkowanie, analizowanie i interpretowanie tekstów przeczytanych i usłyszanych w języku angielskim
  - Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu ustnego dyskursu nieformalnego, semi-formalnego i formalnego w systemie komunikacji w języku angielskim oraz jego specyfice systemowej i językowej
  - Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu konstruowania paragrafu angielskiego i różnego rodzaju esejów; zna podstawową terminologię obejmującą typy wypowiedzi pisemnych w języku angielskim; zna zasady interpunkcji angielskiej i struktury organizacyjnej wypowiedzi pisemnych, oraz stylistykę języka angielskiego zna zasady pisowni i interpunkcji w języku angielskim
  - Ma podstawową wiedzę dotyczącą różnych strategii używanych podczas czytania i słuchania tekstów w języku angielskim
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony dóbr intelektualnych i prawa autorskiego, zna zasady cytowania, techniki sporządzania bibliografii i przypisów
  2. W kategorii umiejętności:
  - Potrafi odnieść zdobytą wiedzę do swojego doświadczenia z językiem ojczystym i angielskim jako językiem obcym, a także potrafi porównać języki angielski i polski pod względem fonetycznym, morfologicznym, składniowym, semantycznym, pragmatycznym i socjolingwistycznym
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować zjawiska językowe, literackie, kulturowo-historyczne i przekładoznawcze i użytkować te informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
  - Posiada podstawowe umiejętności badawcze (formułowanie problemów badawczych, dobór narzędzi badawczych, prezentację wyników), które pozwalają na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa angielskiego, a także potrafi wymienić najważniejszych przedstawicieli różnych szkół językoznawczych
  - Posiada umiejętność dyskusji i merytorycznego argumentowania na temat obserwowanych zjawisk językowych, literackich, kulturalnych i przekładowych, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania własnych wniosków
  - Samodzielnie rozwija umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa angielskiego, literatury angielskiej i amerykańskiej, kulturoznawstwa angielskiego i przekładoznawstwa, kierując się wskazówkami prowadzącego przedmiot (opiekuna naukowego)
  Posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w analizie przekładu, nazywa określone procedury translatoryczne; planuje pracę nad tekstem w zależności od typu tekstu i zakładanych efektów (adaptacja, nacechowanie obcością)
  - Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w tekstach literackich; umie również identyfikować, analizować, porównywać, oceniać, selekcjonować i opisywać cechy dystynktywne z różnych źródeł literackich
  - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretyczno-literackimi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu historii literatury w odniesieniu do badanego tekstu literackiego, umie rozpoznawać cechy gatunkowe utworów literackich, konwencje i zabiegi literackie, przeprowadzić ich krytyczną analizę porównawczą i interpretację, jak również potrafi wymienić najważniejszych przedstawicieli literatury angielskiej i amerykańskiej
  - Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych (prace zaliczeniowe, semestralne) w jezyku angielskim, tj. w języku tekstów źródłowych omawianych na zajęciach i właściwym dla kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  - Potrafi rozpoznać różne rodzaje praktyk kulturowych charakterystycznych dla krajów angielskiego obszaru językowego i przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenie ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym; potrafi wymienić głównych przedstawicieli życia politycznego i kulturalnego krajów anglojęzycznych
  - Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych (prezentacji) w języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu językoznawstwa, literatury angielskiej i amerykańskiej, kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych żródeł
  - Potrafi porozumiewać się w języku angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, z użytkownikami tego języka oraz ze specjalistami w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
  - Potrafi wyszukać i użytkować słownictwo angielskie dotyczące życia codziennego oraz obejmujące język specjalistyczny wykorzystując różne źródła i sposoby (słowniki, internet, itp.)
  - Potrafi słuchać i czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty w języku angielskim, definiować i charakteryzować podstawowe strategie czytelnicze i strategie stosowane przy słuchaniu
  - Potrafi zrozumieć strukturę organizacyjną tekstu napisanego i usłyszanego; potrafi uporządkować tekst pisany, zanalizować go, znaleźć w nim potrzebne informacje, dopasować, skorygować je i zinterpretować, a w tekście usłyszanym znaleźć potrzebne informacje i stwierdzić ich prawdziwość
  - Potrafi samodzielnie zdobyć potrzebne informacje, aby poprawnie wypowiadać się w mowie i piśmie w języku angielskim na typowe tematy, stosując poprawną wymowę/ortografię, adekwatne do tematu słownictwo i różnorodność struktur gramatycznych
  - Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną przy samodzielnym rozwijaniu swoich umiejętności językowych: poprawności wymowy dźwięków angielskich, stosowania właściwego słownictwa i właściwych rejestrów wypowiedzi ustnych i pisemnych umożliwiających skuteczną komunikację
  - Ma umiejętności językowe w zakresie dyscyplin naukowych, właściwych dla filologii angielskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+/C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ustawicznego doskonalenia wymowy, wzbogacania słownictwa i struktur gramatycznych języka angielskiego poprzez czytanie i słuchanie różnych tekstów (w tym literackich) w języku angielskim
  - Rozumie potrzebę nieustannego uaktualniania wiedzy zawodowej (tłumacza, nauczyciela)
  - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, potrafi krótko zreferować omawiane zagadnienia oraz przygotować się do odpowiedzi na pytania jego dotyczące, a także angażuje się w dyskusje, w których potrafi wykazać się kreatywnością i otwartością na opinie innych
  - Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; potrafi formułować pytania dotyczące trudniejszych partii materiału
  - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  - Dostrzega wzajemny wpływ języka na jego użytkowników i wpływ użytkowników na język, oraz rolę języka, a w szczególności języka angielskiego, w życiu społecznym
  - Jest świadomy bogactwa języków oraz faktu, iż struktury znane mu z języków polskiego i angielskiego nie są uniwersalne dla języków świata
  - Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego angielskiego obszaru językowego wykonując zawody, w których język angielski odgrywa zasadniczą rolę
  - Ma świadomość znaczenia języka w kształtowaniu tożsamości jednostkowej i grupowej, znaczenia języka w procesach myślowych, wpływu języka na ludzi
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym kształtowanym przez dziedzictwo literatury, korzystając z różnych mediów i form, a także interesuje się nowymi zjawiskami w życiu codziennym, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych oraz ich relacji z innymi dziedzinami sztuki
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Praktyka zawodowa dla specjalności filologia angielska
  Praktyka zawodowa powinna odbyć się w instytucjach, w których posługiwanie się językiem obcym wynika z codziennych zadań danej instytucji, w szczególności - w biurze tłumaczeń, biurze podróży, biurze tłumacza przysięgłego, w wydawnictwie naukowym. Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się sprawnością tłumaczeniową w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka. Pomiędzy obydwoma typami umiejętności translatorskich (tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne) nie powinno być rażących dysproporcji czasowych. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę danej instytucji i fakt ten udokumentować w „Dzienniku praktyk”, tj.:
  1. rodzaj prowadzonej przez instytucję dokumentacji związanej z działalnością tłumaczeniową,
  2. rozkład dnia instytucji z uwzględnieniem obowiązków tłumacza,
  3. oprzyrządowanie techniczne tłumacza w danej instytucji,
  4. księgozbiory translatorskie,
  5. zasoby komputerowego wspomagania pracy tłumacza (programy do przekładu mechanicznego, elektroniczne słowniki translatorskie, strony internetowe dla specjalistów itp.),
  6. preferowane strategie i techniki dokonywania tłumaczeń w danej instytucji,
  7. podstawy prawne cennika usług translatorskich stosowanego w danej instytucji.
  Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
  Po odbyciu praktyki student składa dokumentację dotyczącą przebiegu praktyk, tj.:
  1. „Dziennik praktyk” z dokładnie rozpisanym każdym dniem praktyki i pisemną opinią zakładowego opiekuna praktyk.
  2. teczkę prac.
  Cele praktyki:
  1. wyrobienie podstawowych umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe przyszłego tłumacza
  2. kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych.
  3. konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Studia na specjalności filologia angielska pozwalają na rozpoczęcie pracy zawodowej w dziedzinach i instytucjach wymagających aktywnej znajomości języka angielskiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów obszaru anglojęzycznego. Absolwent może pracować w biurach tłumaczeń, w wydawnictwach, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie. Nabyte umiejętności pozwalają również na pracę w turystyce i sektorze usług.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język łaciński
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
5
Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie ze stylistyką
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - umiejętności zintegrowane
5
III - Kierunkowe
Fonetyka praktyczna
2
Historia Anglii i USA
2
Kultura krajów angielskiego obszaru językowego
2
Wstęp do językoznawstwa
2
Wstęp do literaturoznawstwa
2
V - Specjalizacyjne
Przekład w perspektywie historycznej
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia filozofii
2
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język łaciński
2
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład do wyboru
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie ze stylistyką
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
5
Praktyczna nauka języka angielskiego - umiejętności zintegrowane
5
Praktyczna nauka języka angielskiego: gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, umiejętności zintegrowane
0
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa - fonetyka i fonologia
2
Historia Anglii i USA
2
Kultura krajów angielskiego obszaru językowego
2
V - Specjalizacyjne
Wstęp do teorii przekładu
1,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład do wyboru
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - czytanie ze słuchaniem
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje z leksyką
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie
2,5
III - Kierunkowe
Fonetyka z intonacją
2
Gramatyka opisowa - składnia i morfologia
3,5
Historia literatury angielskiej
3,5
Kultura języka polskiego
1,5
V - Specjalizacyjne
Translatoryka
3,5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego – czytanie ze słuchaniem
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje z leksyką
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego: gramatyka praktyczna, pisanie akademickie, konwersacje z leksyką, czytanie ze słuchaniem
0
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa - składnia i morfologia
3,5
Historia literatury amerykańskiej
3,5
Historia literatury angielskiej
3,5
Proseminarium
1
V - Specjalizacyjne
Język specjalistyczny
2
Tłumaczenie pisemne
2,5
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w naukach humanistycznych
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje z leksyką
2,5
III - Kierunkowe
Historia języka angielskiego
2
Historia literatury amerykańskiej
4
Historia literatury angielskiej
3,5
Kurs specjalizacyjny
2,5
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
4
V - Specjalizacyjne
Język specjalistyczny
2
Tłumaczenie pisemne
2,5
Tłumaczenie ustne
2,5
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje z leksyką
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego: gramatyka praktyczna, konwersacje z leksyką
0
III - Kierunkowe
Gramatyka kontrastywna
2
Historia języka angielskiego
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
6
Wykład monograficzny
2
V - Specjalizacyjne
Język specjalistyczny
2
Tłumaczenie pisemne
2,5
Tłumaczenie ustne
2,5
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0