Filologia germańska-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) sumy% punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowej matury” z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. przedmiotów obowiązkowych: język polski, język obcy nowożytny – niemiecki oraz jednego przedmiotu do wyboru z wymienionych: historia, geografia, matematyka, język łaciński i kultura antyczna lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” z przedmiotów język obcy nowożytny – niemiecki, język polski i jeden z wymienionych: historia, geografia, matematyka, język łaciński.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Zasadnicze cele kształcenia na studiach filologii germańskiej to:
  wykształcenie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego do poziomu min. C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wykształcenie umiejętności językowych w zakresie drugiego języka obcego do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa germańskiego, przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego, wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego, wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji, wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych, wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.

  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Zna elementarną terminologię używaną w językoznawstwie germańskim i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  - Ma elementarną wiedzę o miejscu językoznawstwa germańskiego w systemie nauk oraz jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  - Ma elementarną i uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin językoznawstwa germańskiego, obejmującą ich teorię, terminologię i metodologię
  - Ma elementarną wiedzę o prowadzeniu badań w językoznawstwie germańskim, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne, z których wywodzą się poszczególne metody
  - Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty w językoznawstwie germańskim, rozumie ich historyczne i interdyscyplinarne uwarunkowania
  - Ma elementarną wiedzę o zastosowaniu wyników badań językoznawstwa germańskiego stosowanego oraz ich przyczynku do rozwoju innych dziedzin i rozwoju cywilizacyjnego
  - Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania na płaszczyźnie lingwistycznej
  - Ma elementarną wiedzę o istocie, rozwoju i historii języka niemieckiego, rozumie wybrane paradygmaty, koncepcje i teorie języka
  - Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka niemieckiego i jego opisie gramatycznym, rozumie różnice pomiędzy językiem mówionym a pisanym
  - Ma podstawową wiedzę dotyczącą artykulacji dźwięków w języku niemieckim, akcentowania wyrazów oraz intonacji zdaniowej, zna bazę artykulacyjną, rozumie proces powstawania oraz zasady poprawnej realizacji dźwięków
  - Ma świadomość kompleksowości języka niemieckiego w zakresie struktur i kategorii gramatycznych oraz podstawową wiedzę na temat subsystemów języka (gramatyka, słownictwo, wymowa)
  - Ma elementarną wiedzę na temat przebiegu procesów akwizycji języka ojczystego i języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi procesami, zna podstawowe teorie dotyczące akwizycji i uczenia się języków, rozumie wpływ czynników indywidualnych, czynników zewnętrznych oraz języka pierwszego na akwizycję języka drugiego/obcego
  - Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej historii literatury niemieckiego obszaru językowego, jej powiązaniach z innymi dziedzinami nauki oraz kierunkach rozwoju
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat periodyzacji procesu historyczno-literackiego, różnych zjawisk w dziedzinie literatury, komparatystyki, ewolucji postaw czytelniczych, problemów i motywów literackich
  - Ma wiedzę na temat omawianych epok literackich, zna tło historyczno-kulturowe dzieł reprezentatywnych dla danej epoki, zna czołowych przedstawicieli, orientuje się w kierunkach i formach literackich
  - Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów literackich
  - Ma świadomość kompleksowości literatury i języka, zjawisk kulturowych i estetycznych, powiązań literatury ze sztuką, filozofią i innymi dziedzinami nauk
  - Zna elementarną terminologię używaną w zakresie historii literatury języka niemieckiego i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat literatury niemieckiej: nazywa tendencje i kierunki literackie, wymienia przykłady utworów charakterystycznych dla danego kierunku literackiego, rozróżnia gatunki i konwencje literackie omawianych dzieł, identyfikuje zjawiska kulturowe będące tłem omawianych lektur, wyjaśnia zależności, rozpoznaje motywy
  - Ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury oraz historii krajów niemieckiego obszaru językowego, obejmującą podstawową terminologię, zna instytucje oraz przedstawicieli kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym Polski oraz krajów niemieckojęzycznych
  - Ma elementarną wiedzę o uwarunkowaniach społeczno-historycznych mających wpływ na tworzenie się istotnych nurtów kulturowych
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat rozwoju procesów historyczno-kulturowych krajów niemieckiego obszaru językowego, najistotniejszych wydarzeń historycznych
  - Zna różne kierunki badań historycznych w wymiarze politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturowym; rozumie, że badania i debata historyczna są procesem trwałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów
  - Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę o specyfice translacji ustnej i pisemnej w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, obejmującą podstawową terminologię wynikającą z teorii przekładu, techniki translacji oraz metody interpretacji tłumaczonego tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów literackich
  - Ma świadomość komplementarnej natury procesu translacji ustnej i pisemnej oraz różnic kulturowych i systemowych wpływających na proces przekładu
  - Ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego, zna zasady cytowania, techniki sporządzania bibliografii i przypisów
  2. W kategorii umiejętności:
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu językoznawstwa germańskiego, literatury, kultury i historii obszaru niemieckojęzycznego z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
  - Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej: językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa
  - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i translatoryki w typowych sytuacjach profesjonalnych
  - Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień językoznawczych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych; korzystając zarówno z dorobku językoznawstwa jak i innych dyscyplin
  - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa germańskiego oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zagadnień związanych z akwizycją języka pierwszego i następnych
  - Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie językoznawstwa germańskiego, literatury oraz kultury obszaru niemieckojęzycznego, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
  - Ma umiejętność dyskusji, merytorycznej argumentacji, prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii dotyczących omawianych zagadnień z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz umiejętność formułowania wniosków w języku niemieckim
  - Potrafi w spójny sposób konstruować wypowiedź ustną i pisemną w języku niemieckim na tematy z zakresu językoznawstwa, historii literatury niemieckiego obszaru językowego i literatury współczesnej, kulturoznawstwa, historii niemieckiego obszaru językowego, stosując pojęcia właściwe dla danej dyscypliny, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z literatury przedmiotu
  - Potrafi wyszczególnić główne zjawiska i procesy kulturowe charakterystyczne dla kulturowego rozwoju krajów niemieckiego obszaru językowego; rozpoznaje istotne nurty w architekturze i sztuce oraz różne rodzaje wytworów kultury krajów niemieckojęzycznych
  - Ma podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i przekładów pisemnych z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski z wykorzystaniem w procesie przekładu podstawowych ujęć teoretycznych i źródeł
  - Samodzielnie wyszukuje informacje na interesujący go temat, korzystając przy tym z różnych materiałów źródłowych i technik komunikacyjnych; stosuje słowniki jedno- i dwujęzyczne, by wyszukać i określić właściwe kategorie gramatyczne, znaleźć potrzebne jednostki leksykalne i struktury gramatyczne
  - Posiada umiejętność przygotowania i prezentowania wystąpień ustnych na tematy życia codziennego i tematy popularnonaukowe, wyraża w komunikacji ustnej wszystkie intencje językowe na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; w przypadku luk w zasobach językowych stosuje odpowiednie strategie kompensacyjne
  - Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych na tematy z życia codziennego i tematy popularnonaukowe (sprawozdania, rozprawki, streszczenia, opisy, relacje z własnych przeżyć i doświadczeń, recenzje, listy), wyraża w komunikacji pisemnej wszystkie intencje językowe na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - Ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie poszczególnych dyscyplin filologii germańskiej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w tym zakresie, wyznacza kierunek własnego rozwoju i kształcenia
  - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie językowej kompetencji komunikacyjnej, rozumie potrzebę jej ciągłego doskonalenia
  - Ma przekonanie o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej (np. jako tłumacz), dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą
  - Ma świadomość różnorodności kulturowej, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowo-językowego, wspierania komunikacji interkulturowej i porozumienia polsko-niemieckiego; konfrontując się z zagadnieniem tożsamości kulturowej występującej w tekstach literackich, umacnia w sobie poczucie odpowiedzialności za zachowanie i przekaz dziedzictwa kulturowego
  - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji projektu badawczego w zakresie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa); wykazuje kreatywność, samodzielność i angażuje się w proces jego powstawania, przestrzega ustalonych terminów i poczynionych ustaleń
  - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, w której przyjmuje różne role, nad identyfikowaniem i porządkowaniem wiedzy z zakresu poszczególnych dyscyplin filologii germańskiej, reprezentując postawę otwartą wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych form, szczególnie śledząc wydarzenia zachodzące w krajach obszaru niemieckojęzycznego.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Zgodnie z planem studiów student studiów pierwszego stopnia zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w IV semestrze studiów. Praktyki powinny być zrealizowane i rozliczone do końca V semestru studiów, przy czym czas ich realizacji nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 5 punktów ECTS.
  Praktyka zawodowa powinna odbyć się w instytucjach, w których posługiwanie się językiem obcym wynika z codziennych zadań danej instytucji, w szczególności w biurze tłumaczeń, biurze podróży, biurze tłumacza przysięgłego, w wydawnictwie naukowym.
  Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się sprawnością tłumaczeniową w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka. Pomiędzy obydwoma typami umiejętności translatorskich (tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne) nie powinno być rażących dysproporcji czasowych. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę danej instytucji i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk, tj.:
  - rodzaj prowadzonej przez instytucję dokumentacji związanej z działalnością tłumaczeniową,
  - rozkład dnia instytucji z uwzględnieniem obowiązków tłumacza,
  - oprzyrządowanie techniczne tłumacza w danej instytucji,
  - księgozbiory translatorskie,
  - zasoby komputerowego wspomagania pracy tłumacza (programy do przekładu mechanicznego, elektroniczne słowniki translatorskie, strony internetowe dla specjalistów itp.),
  - preferowane strategie i techniki dokonywania tłumaczeń w danej instytucji,
  - podstawy prawne cennika usług translatorskich stosowanego w danej instytucji.
  Cele praktyki:
  - wyrobienie podstawowych umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe przyszłego tłumacza,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.
  Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
  Absolwent: studiów pierwszego stopnia specjalności filologia germańska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych.

  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Studia na specjalności filologia germańska pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka niemieckiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów obszaru niemieckojęzycznego. Absolwent może pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji. Nabyte umiejętności umożliwią także pracę w turystyce i sektorze usług.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język łaciński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka niemieckiego - Słuchanie I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - fonetyka
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie ze stylistyką
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Wiedza o krajach niemieckojęzycznych
2
ZAL-O
Wykład
30
Wstęp do literaturoznawstwa
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do teorii przekładu
2
EGZ
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kultura języka polskiego
2
ZAL-O
Wykład
30
Kultura zawodu tłumacza
2
EGZ
Wykład
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka niemieckiego - fonetyka, słuchanie, gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje z leksyką
0
EGZ
Egzamin
0
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie ze stylistyką
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - słuchanie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka niemieckiego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii
2
ZAL-O
Wykład
30
Historia literatury krajów niemieckojęzycznych
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wstęp do językoznawstwa
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kultura języka polskiego
2
ZAL-O
Wykład
30
Translatoryka
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia filozofii
2
ZAL-O
Wykład
30
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego – Pisanie ze stylistyką
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego– Słuchanie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka niemieckiego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii
2
EGZ
Wykład
30
Historia literatury krajów niemieckojęzycznych
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wiedza o akwizycji i nauce języków
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Tłumaczenie pisemne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka niemieckiego - Słuchanie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie ze stylistyką
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - słuchanie, gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje z leksyką
0
EGZ
Egzamin
0
III - Kierunkowe
Frazeologia
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia literatury krajów niemieckojęzycznych
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Proseminarium A
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Proseminarium B
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Słowotwórstwo języka niemieckiego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wiedza o akwizycji i nauce języków
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Tłumaczenie pisemne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie ustne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty translatorskie I - turystyka
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w humanistyczne i naukach społecznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje z leksyką
0
EGZ
Egzamin
0
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego – Pisanie ze stylistyką
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka kontrastywna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia języka niemieckiego
1,5
EGZ
Wykład
30
Historia literatury krajów niemieckojęzycznych
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Kultura krajów niemieckojęzycznych
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Tłumaczenie ustne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty translatorskie II - komunikacja społeczna i media
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka kontrastywna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia literatury krajów niemieckojęzycznych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Kultura krajów niemieckojęzycznych
3
EGZ
Wykład
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych
3
ZAL-O
Wykład
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Warsztaty translatorskie III - biznes
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0